Vallástörténet 4. (Görög–római vallás és kereszténység)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Vallástörténet 4. (Görög–római vallás és kereszténység)
Tárgykód: 
A-E-F327
Tárgy típusa: 
Vallástörténeti
Kreditérték: 
5
Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 
  1.  Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története IIII. (Idevonatkozó fejezetei) 1994. Budapest, Osiris  Századvég K.
  2. Hegyi Dolores: Polis és vallás. 2002. Budapest, Osiris K.
  3. Hill, Jonathan: A keresztény gondolkodás története. 2005. Budapest, Athenaeum 2000 K.
  4. Vankó Zsuzsa – Reisinger János: Bevezetés a Biblia tanulmányozásához. 1993. Budapest, Bibliaiskolák Közössége
Ajánlott irodalom: 
  1.  Károli Gáspár (ford.): Szent Biblia. 1990. Budapest, Magyar Biblia Tanács
  2. Szathmáry Sándor, Dr: Bibliaismeret III. 1993. Budapest, Református Zsinati Iroda
  3. Vanyó László: Az ókeresztény egyház és irodalma. 1988. Budapest, Szent István Társulat