Filozófiatörténet 3. (19–20. század)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Filozófiatörténet 3. (19–20. század)
Tárgykód: 
A-E-F103
Tárgy típusa: 
Vallástörténeti
Kreditérték: 
3
Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 
 1. S. Kierkegaard: Vagy-vagy/ Előszó+Diapszalmata (Osiris - Századvég, Budapest, 1994.)
 2. F. Nietzsche: Így szólott Zarathustra/Zarathustra elöljáró beszéde (Osiris, Budapest, 2000.)
 3. E. Husserl: Fenomenológia (in: Válogatott tanulmányai, Gondolat, Budapest, 1972.)
 4. M. Heidegger: Mi a metafizika? (in: Útjelzők, Osiris, Budapest, 2003.)
 5. A. Schopenhauer: A halálról (in: Szerelem, élet, halál. Életbölcsesség, Göncöl, Bp, 1989.)
 6. L. Wittgenstein: Filozófiai vizsgálódások 1-133. szakasz (Atlantisz, Bp., 1992.)
Ajánlott irodalom: 
 1. Schopenhauer: A világ mint akarat és képzet (Európa, Budapest, 1991.)
 2. S. Kierkegaard: Félelem és reszketés (Európa, Budapest, 1986.)
 3. F. Nietzsche: Túl jón és rosszon (Ikon, Budapest, 1995.)
 4. Husserl: Az európai tudományok válsága I-II. (Atlantisz, Budapest, 1998.)
 5. Heidegger: Lét és idő (Gondolat, Budapest, 1989.)
 6. H. Bergson: Idő és szabadság (Universum, Szeged, 1990.)
 7. Az orosz vallásbölcselet virágkora 1-2. (vál.: Török E., Vigilia, Budapest, 1988.)
 8. W. Dilthey: A történelmi világ felépítése … (Gondolat, Budapest, 1974.)
 9. M. Scheler: Az ember helye a kozmoszban (Osiris, Budapest, 1995.)
 10. M. Buber: Én és Te (Európa, Budapest, 1991.)
 11. F. Rosenzweig: Nem hang és füst (Holnap, Budapest, 1990.)
 12. O. Spengler: A Nyugat alkonya I-II. (Európa, Budapest, 1995.)
 13. S. Weil: Ami személyes, és ami szent (Vigilia, Budapest, 1983.)
 14. K. Jaspers: Bevezetés a filozófiába (Európa, Budapest, 1989.)
 15. J.-P. Sartre: Egzisztencializmus (Hatágú Síp, Budapest, 1991.)
 16. A. Camus: A lázadó ember (Bethlen Gábor, Budapest, 1993.)
 17. H.-G. Gadamer: Igazság és módszer (Gondolat, Budapest, 1984.)
 18. J. Derrida: A disszemináció (Jelenkor, Pécs, 1998.)
 19. A. Comte: A pozitív szellem (Magyar Helikon, Budapest, 1979.)
 20. G. Frege: Logikai vizsgálódások (Osiris, Budapest, 2000.)
 21. B. Russell: Miszticizmus és logika (Magyar Helikon, Budapest, 1976.)
 22. L. Wittgenstein: Logikai-filozófiai értekezés (Akadémiai, Budapest, 1989.)
 23. K. R. Popper: A historicizmus nyomorúsága (Akadémiai, Budapest, 1989.)
 24. R. Safranski: Schopenhauer (Európa, Budapest, 1996.)
 25. J. Garff: SAK (Jelenkor, Pécs, 2004.) /Kierkegaard/
 26. Tatár Gy.: Az öröklét gyűrűje (Gondolat, Budapest, 1989.) /Nietzsche/
 27. G. Deleuze: Nietzsche és a filozófia (Gond-Holnap, Debrecen-Budapest, 1999.)
 28. Vajda M.: A mítosz és a ráció határán (Gondolat, Budapest, 1969.) /Husserl/
 29. Fehér M.I.: Martin Heidegger (Göncöl, Budapest, 1992.)
 30. Tengelyi L.: Élettörténet és sorsesemény (Atlantisz, Budapest, 1998.)
 31. Nyíri K.: Ludwig Wittgenstein (Kossuth, Budapest, 1983.)
 32. Forrai G.: Rudolf Carnap (Kossuth, Budapest, 1984.)