Filozófiatörténet 1. (Ókor, középkor)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Filozófiatörténet 1. (Ókor, középkor)
Tárgykód: 
A-E-F101
Tárgy típusa: 
Vallástörténeti
Kreditérték: 
3
Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 
 1. G. S. Kirk - J. E. Raven - M. Schofield: A preszókratikus filozófusok (Atlantisz, Budapest, 2002.) című kötetből a következő részek: Hérakleitosz: 279-316.o., Parmenidész: 355-373. o.
 2. Platón: Szókratész védőbeszéde (in: Platón összes művei I-III., Európa, Budapest, 1984, továbbiakban PM): 1. kötet 399-439.o.
 3. Platón: Állam 471c-521b: PM 2. 360-469. o.
 4. Arisztotelész: Metafizika XII. (L) könyv/6-10. fejezet (Logosz, Budapest, 1992, vagy Hatágú Síp, Budapest, 1992, 301-315. o.)
 5. Aurelius Augustinus: Vallomások XI. könyv (Gondolat, Budapest, 1987, 344-380. o.)
 6. Canterburyi Szent Anzelm: Proslogion 1-5. fejezet (in: Filozófiai és teológiai művek I., Osiris, Budapest, 2001, 169-180.o.)
 7. Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae/Második kérdés (in: A létezőről és a lényegről, Helikon, Budapest, 1990, 111-117. o.)
Ajánlott irodalom: 
 1. A szofista filozófia (Szerk.: Steiger K., Atlantisz, Budapest, 1993.)
 2. Xenophón: Emlékeim Szókratészról (Európa, Budapest, 1986.)
 3. Görög gondolkodók 3.: A cinikus és a megarai filozófia (Kossuth, Budapest, 1994.)
 4. Görög gondolkodók 4.: A kürénéi hedonizmus (Kossuth, Budapest, 1995.)
 5. Epikuros legfontosabb filozófiai tanításai (Farkas Lőrinc Imre, Budapest, 1994.)
 6. Sztoikus etikai antológia (vál.: Steiger K., Gondolat, Budapest, 1983.)
 7. Antik szkepticizmus (Cicero és Sextus Empiricus, vál.: Kendeffy G., Atlantisz, Bp., 1998.)
 8. Philón: A világ teremtéséről (Magyar Filozófiai Szemle 1991/6.)
 9. Plótinosz: Az Egyről, a szellemről és a lélekről (Európa, Budapest, 1986.)
 10. Bugár M.I. (szerk.): Kozmikus teológia (Kairosz, Budapest, 2005.)
 11. Eckhart mester: Az örök születésről (Magyar Filozófiai Szemle 1991/1, 84-110.o.)
 12. Az isteni és az emberi természetről I-II. (Vál.: Vidrányi K., Atlantisz, Budapest, 1994.)
 13. Az égi és a földi szépről (Gondolat, Budapest, 1988.)
 14. Maróth M.: A görög filozófia története (PPKE BTK, Piliscsaba, 2002.)
 15. G. B. Kerferd: A szofista mozgalom (Osiris, Budapest, 2003.)
 16. A. E. Taylor: Platón (Osiris, Budapest, 1997.)
 17. S. D. Ross: Arisztotelész (Osiris, Budapest, 1996.)
 18. A. A. Long: A hellenisztikus filozófia (Osiris, Budapest, 1998.)
 19. R. T. Wallis: Az újplatonizmus (Osiris, Budapest, 2002.)
 20. Vanyó L.: Az ókeresztény egyház irodalma (Szent István Társulat, Budapest, 1988.)
 21. Somos R.: Az alexandriai teológia (Paulus Hungarus/Kairosz, Pécs/Budapest, 2001.)
 22. Chr. Stead: Filozófia a keresztény ókorban (Osiris, Budapest, 2002.)
 23. S. Lancel: Szent Ágoston (Európa, Budapest, 2004.)
 24. É. Gilson: A középkori filozófia szelleme (Paulus Hungarus/Kairosz, Pécs/Budapest, 2000.)
 25. Bolberitz P. - Gál F.: Aquinói Szent Tamás filozófiája és teológiája (Ecclesia, Bp., 1987.)