Főoldal > Felvételi > Pótfelvételi tájékoztató 2021

Kedves Barátunk!

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola pótfelvételt hirdet buddhista tanító alapképzési és mesterképzési szakra. Alapképzésen kizárólag nappali tagozatra!

A buddhista tanító szak részletes leírása képzési szintenként

alapképzés

mesterképzés

Az alapképzés specializációi

buddhista meditáció

páli nyelv

tibeti nyelv

vallás- és filozófiatörténet

A mesterképzés specializációi

összehasonlító buddhista filozófia

ind nyelvek (páli és szanszkrit)

tibeti nyelv

Fontos! A specializációválasztás az első félév végén lesz, a felvételi jelentkezési lapon csupán az orientációt mérjük fel, ami a félév végéig még változhat!

Tájékozódó beszélgetés (MA): 2021. augusztus 11. – 16 óra (Google Meet)

A felvételi jelentkezés határideje: 2021. augusztus 15. (vasárnap)

Az intézményi eljárási díj befizetésének határideje: 2021. augusztus 16 .(hétfő)

A felvételi vizsga időpontja: 2021. augusztus 23. (hétfő)

Jelentkezni a Főiskola saját jelentkezési lapján lehet. A jelentkezés lépései:

1. Az online jelentkezési lap kitöltése után a rendszer automatikusan elküldi annak pdf változatát a jelentkezési lapon megadott emailcímre.

2. A jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek 

 • Egy kézzel írt, egy-két A4-es lapnyi terjedelmű motivációs levél csatolása a jelentkezési laphoz. A jelentkező egy általános bemutatkozást követően írjon arról, hogy mikor és hogyan találkozott először a buddhizmussal, vallásbölcselettel vagy filozófiával, milyen módon képezte, illetve képzi magát ezekben elméleti (olvasmányok, nyelvi tanulmányok stb.), illetve gyakorlati (pl. harcművészet, jóga stb.) szempontból. Mi indította arra, hogy jelentkezzen a főiskolára? Mit vár a főiskolai képzéstől, mit remél a főiskola elvégzésétől?
 • érettségi bizonyítvány (külföldi, Magyarországon működő külföldi rendszerű, valamint a Magyarországon 2006. január 1. előtt érettségizők esetében) vagy
 • érettségi tanúsítvány (2006. január 1. után magyar rendszerben érettségizők esetében) vagy
 • középiskolai bizonyítvány (6.3.1.4.5. pontban írt esetben);
 • felsőfokú oklevél;
 • fogyatékosság esetén részletes szakértői vélemény;
 • intézményi eljárási díj megfizetésének igazolása;
 • többletpontok számításához szükséges, a jelentkezési lap kitöltési útmutatójában részletezett egyéb dokumentumok.

3. A jelentkezési lap benyújtása postai úton vagy személyesen történhet. Személyesen történő jelentkezés esetén a benyújtás, postai úton történő jelentkezés esetén a postára adás határnapja a jelentkezés határideje.

4. A felvételihez kapcsolódó intézményi eljárási díj 6000 Ft, melyet átutalással kérjük befizetni az alábbi bankszámlaszámra: 10403181-31818690-00000000. A közleményben kérjük, tüntessék fel, hogy “felvételi jelentkezés”, és ha nem a saját számlaszámról történik az utalás, a nevet is.

A felvételi vizsga menete képzési szintenként:

Alapképzés (BA)

Írásbeli vizsga

 • írásbeli teszt a honlapunkon közzétett szakirodalom alapján, a Buddha életére és alapvető buddhista fogalmakra vonatkozóan;
 • írásbeli esszé, mely 3 részből áll:  szövegértési feladat, szövegértelmezési feladat és egy választható esszékérdés kidolgozása. 

Szóbeli vizsga

 • A felvételi elbeszélgetés a jelentkező által előzetesen megküldött motivációs levél alapján beszélgetés a felvételiző pályaelképzeléseiről, karrierterveiről, egyéni életút fejlődési terveiről, arról, hogy miért kíván buddhista tanító lenni. A szóbeli vizsgára el kell hozni az összes tanulmányokkal kapcsolatos dokumentumot, hivatalos iratot, de pl. ha valaki éppen az adott évben érettségizik, akkor elég a bizonyítványt utólag is bemutatni.

Mesterképzés (MA)

A mesterképzésre történő szóbeli felvételi vizsgát megelőzően legalább hét naptári nappal a felveteli@tkbf.hu email címen nyújtsa be a felvételiző az alábbi dokumentumokat:

 • egy rövid (2-3 oldalas) kutatási tervet arról a témáról, amit majd a szakdolgozatában feldolgoz;
 • a kutatási tervhez csatolt irodalomjegyzéket, amely idegen nyelvű (döntően angol) szakirodalmat is tartalmazzon;
 • egy rövid (1-2 oldalas) magyar nyelvű ismertetőt egy, a csatolt szakirodalomban is szereplő idegen nyelvű könyvről vagy;
 • egy rövid (1-2 oldalas) magyar nyelvű összefoglalót egy, a kutatási témához kapcsolódó idegen nyelvű tudományos cikkről.

és mindezeket kinyomtatva hozza magával a felvételire (lehetőleg a kiválasztott és magyarul ismertetett illetve összefoglalt idegen nyelvű művekkel együtt). 

Szóbeli vizsga

 • A szóbeli felvételi vizsgán be kell mutatnia a jelöltnek a középfokú nyelvvizsgáját és BA-s diplomáját. Amennyiben más főiskolán vagy egyetemen megszerzett diplomával rendelkezik, úgy kérjük fáradjon be személyes konzultációra ezügyben.
 • A szóbeli kötelező eleme az alkalmassági vizsgálat. Az alkalmassági vizsgálat célja a szóbeli alkalmassági vizsgán, a jelölttel való személyes találkozás során, a jelentkező Buddhizmus-képéről, személyes motivációjáról, habitusáról, kommunikációs készségéről, elképzeléseiről, valamint gyakorlati (meditáció, jóga és mozgásgyakorlatok) képzésben való részvételére vonatkozó alkalmasságáról történő tájékozódás.
 • A jelentkezőnek egy rövid angol nyelvű szakszöveget kell lefordítania, tartalmát ismertetnie, illetve arról angol nyelven rövid beszélgetést folytatnia az MA felvételiztető bizottsági tagokkal.

Páli/szanszkrit vagy tibeti nyelvi felvételi vizsga abban az esetben, ha a jelentkező nem a buddhista tanító alapképzési szak hasonló specializációján végzett.

Alapképzés

A jelentkezési lap kitöltése megelőzőn kérjük olvassa el a lap alján található adatvédelmi tájékoztatót. A jelentkezési lap elküldésével a tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez hozzájárulását megadottnak tekintjük.

A nappali tagozatos képzés tanóráinak megtartására a hét első három napján kerül sor (hétfő, kedd, szerda). A képzés mindkét tagozaton 6 féléves, a tanulmányok során megszerzendő kreditek mennyisége 180.

Mesterképzés

A jelentkezési lap kitöltése megelőzőn kérjük olvassa el a lap alján található adatvédelmi tájékoztatót. A jelentkezési lap elküldésével a tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez hozzájárulását megadottnak tekintjük.

Az esti tagozatos képzés tanóráinak megtartására a hétvégi (szombati és vasárnapi) napokon kerül sor. A képzés 4 féléves, a tanulmányok során megszerzendő kreditek mennyisége 120.

Alapképzés

Állami ösztöndíj

A 20-120 fős nappali tagozatos felvételi irányszámon belül az állami ösztöndíjas képzés irányszáma 20-70 fő, az önköltséges képzés irányszáma 0-30 fő.

A 40-80 fős esti tagozatos irányszámon belül az állami ösztöndíjas képzés irányszáma 40-70 fő, míg az önköltséges képzés irányszáma 0-20 fő.

A képzésenkénti részletes irányszámok elérhetők a felvi.hu oldalán.

Önköltség

 • Alapképzés (BA) nappali tagozat: 180 000 Ft/félév (képzési idő: 6 félév)
 • Alapképzés (BA) esti tagozat: 140 000 Ft/félév (képzési idő: 6 félév)
 • Mesterképzés (MA) nappali tagozat: 240 000 Ft/félév (képzési idő: 4 félév)
 • Mesterképzés (MA) esti tagozat: 190 000 Ft/félév (képzési idő: 4 félév)4
Tájékoztatjuk azokat a jelentkezőket, akik már betöltötték a negyvenedik életévüket, hogy a jelen szabályozás szerint NEM mentesülnek az oklevél kiállításához szükséges nyelvvizsga teljesítése alól.
 

FIGYELEM! A Főiskola fenntartja magának a jogot, hogy a felvételi eljárásban érintett valamely képzési szint, szak, specializáció, továbbá munkarend (tagozat) vagy finanszírozási forma tényleges indításáról és az arra történő felvételről a jelentkezők létszámának és a felvételi eljárás egyéb adatainak az ismeretében döntsön.

 

A TKBF HATÁLYOS FELVÉTELI SZABÁLYZATA

https://www.tkbf.hu/foiskola/szabalyzatok

Az egyes szakok esetében megadott irányszámok tervezett létszámot jelentenek, amelyektől a Főiskola eltérhet. A Főiskola fenntartja magának a jogot, hogy a szakok, továbbá azok valamely munkarendjének (tagozatának), illetve specializációnak tényleges indításáról a jelentkezők létszámának és a felvételi eljárás egyéb adatainak az ismeretében döntsön.

Másik specializáción vagy új képzésen el lehet ismét végezni a főiskolát?

1.) A Főiskolán 2006. szeptember 1-jétől kezdődően (jelenleg is) két képzés folyik, a buddhista tanító alapképzés (BA) és az okleveles buddhista tanító mesterképzés (MA). Korábban futó, 2006. december 31. után már nem indítható képzésünk volt a buddhista tanító főiskolai képzés (F). Amennyiben valaki BA vagy az azzal a törvény erejénél fogva egyenértékű  F képzésben [Nftv. 112. § (6) bek.] szerzett oklevelet, jogosult az MA képzésre jelentkezni felvételi eljárás keretében. Amennyiben felvételt nyer, a mesterszakon folytathatja főiskolai tanulmányait. Annak, hogy valaki azonos képzésre vagy egyenértékű képzésre újra jelentkezzen elvileg nincs akadálya, de ilyenkor a képzettség szintje és a szakképzettség tekintetében azonos második diplomát tud szerezni, ráadásul a korábbi képzésében elhasznált államilag támogatott félévei valószínűleg hiányozni fognak tanulmányai állami ösztöndíjasként való folytatásához.
 
2.) A specializáció az adott szak (értsd: BA vagy MA) részét képező önálló szakképzettséget nem eredményező, speciális szaktudást biztosító képzés [Nftv. 108. § 31]. Ez azt jelenti, hogy bármelyik jelenleg futó specializációt is végzi el egy hallgató egy adott szakon, a szakképzettsége egyformán az adott szakon megszerezhető buddhista tanító (BA) vagy okleveles buddhista tanító (MA) lesz. A specializáció elvégzésének tényét kizárólag a diploma záradéka tartalmazza, olyan formában, hogy „Az oklevél tulajdonosa tanulmányai során a képzéshez tartozó … specializáció követelményeit teljesítette.”
 
3.) Ahhoz, hogy egy a Főiskolánkon kapott diplomával rendelkező személy egy új specializáció ismereteit a Főiskolán elsajátítsa nem az adott szakot kell ismét elvégeznie, hanem a választott új specializáció követelményeit kell részismereti képzés keretében teljesítenie. A részismereti képzés hallgatói jogviszony keretében, de törvényi rendelkezés folytán kizárólag önköltséges képzésként történik [Nftv. 42. § (2) bekezdés]. Részismereti képzésre történő felvétel külön felvételi eljárás nélkül történik. Az erre vonatkozó kérelmet a specializáción folyó tanulmányok megkezdését megelőző félév szorgalmi időszakának utolsó napjáig kell a Főiskola Tanulmányi Osztályán benyújtani. A kérelemről az oktatási rektorhelyettes dönt [FÁISZ 6.4.3.2, TVSZ  2.1.3.7.16 ], a döntés alapján kerül megkötésre a hallgatói képzési szerződés, amely a fizetendő önköltség mértékét is tartalmazza. A képzési szerződés megkötésével egyidejűleg jön létre a részismereti képzésre vonatkozó hallgatói jogviszony. A részismereti képzésben részt vevő hallgató tanulmányi teljesítményéről, beleértve az új specializáció követelményeinek teljesítését is, a Tanulmányi Osztály állít ki külön igazolást, de értelemszerűen új diploma nem állítható ki, mivel diploma kizárólag szak elvégzését és szakképzettség megszerzését tanúsíthatja. Az elvégzett kurzusok, illetve specializáció teljesítése a felsőfokú tanulmányokba a kreditátvitel szabályai szerint beszámítható.

Az adatvédelmi tájékoztató felvételizők számára letölthető.