Főoldal > Oktatás > Alapképzés > Specializációk > Vallás- és filozófiatörténet

A vallás és a filozófia az élet nagy kérdéseire adnak olykor különböző, olykor nagyon hasonló válaszokat, és mindkettő képes megnyugvást adni a sorscsapásokkal szemben, s bizony manapság egyre több a sorscsapás. Ebben a korban az egyén egyre inkább nem leli a helyét, és fogalma nincs se önmagáról, se a világról, ami körülveszi. Mind a vallások, mind a különféle nyugati és keleti filozófiai irányzatok segíthetnek rávezetni, hogy ki is vagy te valójában, és hol a helyed szellemi értelemben.

A filozófia köznapi értelemben is hasznos tudás, sőt alkalmazott tudomány. Az elmekutatásban, és azon keresztül a robotikában és a mesterséges intelligencia kutatásban filozófusok legalább annyira kiveszik a részüket a munkából, mint más szakemberek. Még Elon Musk is alkalmaz filozófusokat. De a filozófia ismerete képességeket is fejleszt: aki megért egy filozófiai szöveget, az garantáltan könnyebben fog megérteni bármilyen más szöveget.

A vallás története sem pusztán hiedelmek története, hanem az emberi tudat fejlődéséé. Ha elmerülünk az ősi vallásokban, a miénktől egészen más tudatokat és más világokat találunk. Ha átlátjuk, hogy miként alakultak ki a nagy világvallások, ezzel a mai ember civilizációjának kialakulását is jobban megérthetjük.

A vallások és a filozófiák ilyen szempontokból való összevetését sehol máshol nem tanulhatod meg Magyarországon, csak nálunk. Specializációnk a vallástudomány és a filozófiatörténet egymással párhuzamos, ám több ponton egymással érintkező művelését tartja szem előtt. Ennek révén a vallást filozófiai, a filozófiát pedig spirituális szempontból tárgyaljuk.

„Nem csodálkozni, nem felháborodni, nem kinevetni, hanem megérteni.” (Spinoza)

A specializáción filozófiával és vallástudománnyal foglalkozó kurzusok futnak. A filozófia előadások és szemináriumok részben a nyugati filozófia történetéről adnak áttekintést, részben két olyan területet (etika, esztétika) mutatnak be alaposabban, melyekről a történeti tárgyú órákon nem esik szó. A vallástudományi előadások és szemináriumok hasonlóképpen egyfelől a vallás különböző megnyilvánulási formáinak történeti megjelenésére, másfelől egyes speciális területekre (vallás és mítosz, vallás és művészet összefüggései) fókuszálnak. A specializáció két pillérét jelentő filozófiai és vallástudományi tárgyakat a vallásfilozófia kapcsolja össze, mely a vallások jellegzetességeit, a vallásos világlátás természetét és alapkérdéseit bölcseleti szempontból, filozófiai fogalmak segítségével közelíti meg.

A specializáció annyiban különbözik a más egyetemeken található hasonló tematikájú szakoktól és szakirányoktól, hogy képzésünk praxis-orientált. Számunkra is fontos feladat az európai filozófiai hagyomány és a különböző vallási tradíciók jelentősebb tanításainak tárgyalása, a forrásszövegek és a vonatkozó szakirodalom megismertetése – de célunk az is, hogy a hallgató a megszerzett ismereteit képes legyen saját életvitelébe integrálni, azaz képessé váljon saját problémáit, a világhoz, embertársaihoz, és a világon túlihoz való viszonyát több oldalról vizsgálva, árnyaltabban értelmezni. Ezt a célt az ismeretanyag átadása mellett olyan alapvető készségek kialakításával és fejlesztésével szeretnénk elérni, mint a bölcseleti problémák, műalkotások iránti fogékonyság, nyitottság különféle vallási jelenségek és élmények tekintetében, kreatív gondolkodás, kritikai szellem, anyanyelvi és idegen nyelvi szövegértés, önismeret, tolerancia más kultúrákkal, viselkedési módokkal szemben, valamint a megbízható és hiteles információk megszerzésének igénye és képessége.

Platón az embert olyan lényként írta le, aki egész életében egy barlangban ül megkötözve, háttal a bejáratnak, a külvilágról nem tud semmit, csupán a barlang belső falán megjelenő árnyékokat látja, és ezeket tartja valóságnak. Ez a leírás ugyan 2500 évvel ezelőtt született, de a 21. századi, fogyasztói társadalomban élő és tömegkultúrán felnövekedő ember is könnyedén önmagára ismerhet benne. A vallás- és filozófiatörténet specializáció eszközöket szeretne nyújtani ahhoz, hogy a hallgató tudatára ébredjen saját valódi helyzetének, és megtegye az első lépéseket a barlangból kivezető úton.

Megszakítás