Szakdolgozathoz kapcsolódó folyamatok, leírások

 1. Témaválasztás
 2. Mutatványfejezet benyújtása a témavezetőnek
 3. A szakdolgozat leadása
 4. Jelentkezés záróvizsgára
 5. A szakdolgozat és formai követelményei


A fenti folyamatot célszerű úgy vizsgálni, hogy a hallgató a védés időpontjából indul ki, és aszerint állítja össze a saját dokumentumainak leadási határidejét. Ebben nyújt segítséget a következő összefoglaló is.

A témaválasztás a Neptunban történik. A hallgató által megkeresett témavezető kiírja a téma címét és a hallgató erre jelentkezik.

Választható témák

 • A hallgató elsősorban a Főiskola által meghatározott kutatási területek alapján választhat témát:  TKBF Kutatási Terv 2022
 • Amennyiben a hallgató a Kutatási Tervbe nem illeszkedő témát szeretne választani, úgy a témavezetőnek előzetesen kérnie kell a Tudományos Tanács egyetértését.

Témaválasztás

NEPTUN: Tanulmányok/Szakdolgozat jelentkezés menüpont/Szakdolgozat jelentkezés gomb

 • A felugró ablakban a megfelelő időszak kiválasztása után a Listázás gombra kattintva frissítjük a kiválasztott időszak témalistáját. Kikeressük a témavezetőnk által kiírt témát, majd a sor végén a jelentkezés gombra kattintva feltöltjük PDF formátumban a témaválasztás kötelező mellékleteit.

A témaválasztás során kötelezően feltöltendő mellékletek:

  • a szakdolgozat egy oldalas rövid ismertetése;
  • 1 oldal tervezett tartalomjegyzék;
  • 1 oldal tervezett irodalomjegyzék. Legalább 10 db irodalmi művet kell felsorolni az irodalomjegyzékben, köztük idegen nyelvűt is!

Alapképzés (BA) témaválasztás határideje:

 • a tavaszi félév végén történő záróvizsga (június vége) esetén a megelőző év október vége,
 • az őszi félév végén történő záróvizsga (január vége) esetén a megelőző év május vége.

Mesterképzés (MA) témaválasztás határideje: 1 évvel a védés előtt, az adott félév vizsgaidőszakának végéig.

 • Őszi félévekben a vizsgaidőszak általában január 30. körül ér véget.
 • Tavaszi félévekben a vizsgaidőszak általában június 30. körül ér véget.
 e

Mesterképzés (MA) mutatványfejezet leadási határideje:

A jelölt – javasoltan a szakdolgozat beadása előtt hat hónappal – a szakdolgozatának egy elkészült fejezetét mutatványfejezetként benyújtja a témavezetőjének, aki írásos véleményt készít róla. A mutatványfejezet egy példányát és az arra a témavezető által adott opponensi véleményt később, a szakdolgozattal együtt kell benyújtani a Főiskolának. A szakdolgozat leadása előtt 2 hónappal (januárban és szeptemberben) legalább terjedelmében 70%-ban kész szakdolgozattal a szakfelelős vezetésével műhelyvita kerül megrendezésre egy bizottság előtt. A Bizottság tagjai a szakfelelős, a témavezető és a lehetséges opponens.
 
A mutatványfejezetet fűzve vagy kapcsolva, keményfedeles műbőrkötés és tartalomjegyzék nélkül, szakdolgozatra utaló címlapfelirat helyett szakdolgozati mutatványfejezetre utaló címlapfelirattal ellátva, egyebekben a kész szakdolgozattal szemben támasztott követelményeknek megfelelve kell beadni.

A szakdolgozat befogadásának kérése:

NEPTUN: Tanulmányok/Szakdolgozat menüpont/Szakdolgozat befogadási kérés gomb

 • A szakdolgozat beadásának előfeltétele, hogy a hallgató a Neptunon keresztül kérje a szakdolgozat befogadását és azt a témavezető a Neptunon keresztül jóváhagyja. Kizárólag a témavezetői jóváhagyás esetén lehetséges a szakdolgozat és a kötelező mellékletek, igazolások feltöltése! Ez a lépés egyenértékű a konzultációs igazolás második részében található záróvizsgára bocsátáshoz szükséges témavezetői hozzájárulással!

A szakdolgozat leadásakor, feltöltésekor az alábbi dokumentumtípusok szerint kell mellékelni a következőket:

NEPTUN: Tanulmányok/Szakdolgozat menüpont/Szakdolgozat feltöltése gomb

A szakdolgozat leadásával egy időben szükséges jelentkezni a záróvizsgára is! A jelentkezés határideje a szakdolgozat leadási idejével megegyező!

FONTOS! A szakdolgozat digitális leadásával egyidőben a fizikai példányt is szükséges leadni!

A záróvizsgára való jelentkezés folyamata az alábbi linken található:

https://www.tkbf.hu/hallgatoknak/tanulmanyok/vegzes/zarovizsga/

A szakdolgozat olyan, elsőként a Főiskola számára benyújtott, még publikálatlan, jelentős volumenű írásmű, amelynek létrehozásával a jelölt egyaránt bizonyítja a szakon folyó képzés keretében oktatott ismeretek felhasználására és továbbfejlesztésére való képességét, illetve új ismeretek önálló kutatás során történő megszerzésére, feldolgozására és értékelésére, valamint írásos továbbadására való alkalmasságát. A szakdolgozat tükrözze a jelöltnek a témára vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalomban való jártasságát, valamint szakmai ítélőképességét az eredmények elemző, kritikai és összegző áttekintése során. Lehetőség szerint támaszkodjon elsődleges forrásokra; tárgya ilyen forrásszöveg kommentárral kiegészített fordítása vagy kiadása is lehet. A tényfeltárás, illetve az értelmezés területén nyújtson szakmailag értékelhető új eredményt, bizonyítva, hogy a jelölt elsajátította és alkalmazni tudja a buddhista hittudomány, illetve segédtudományai fogalmi eszközeit és módszereit. Formai szempontból feleljen meg a szakmai közleményekkel szemben a buddhista hittudomány, illetve segédtudományai területén támasztott követelményeknek.

Szövegfordítás vagy szövegkiadás esetén a szakdolgozat témája a buddhizmus eredeti elterjedési területének megfelelő idegen nyelven írott elsődleges forrásból készült, kommentárral kiegészített szövegfordítás vagy szövegkiadás lehet. A kommentárnak tartalmaznia kell a szöveg szerzőjére, keletkezésére és kiadásaira vonatkozó adatokat, a műfajra és a hasonló témájú szövegekre vonatkozó adatokat, az érintett tárgykör összefoglalás-szerű ismertetését, a szöveg valamely szabadon választott szempont szerinti elemzését és (fordítás esetén) a fordító saját fordítási szempontjainak bemutatását. Szövegfordítás készítése esetén az eredeti szöveg megadása nem mellőzhető.

A szakdolgozatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ez a rendelkezés nem képezi akadályát idegen nyelvű szöveg vagy szövegek szerepeltetésének az írásműben. A szerepeltetett idegen nyelvű szöveg magyar fordítását minden esetben meg kell adni.

A szakdolgozatot – idegen nyelvű részeitől eltekintve – a magyar helyesírás, illetve központozás szabályainak megfelelő módon kell elkészíteni. A buddhizmus eredeti elterjedési területének megfelelő idegen nyelveken írott szavakat és szövegeket az adott nyelv tudományos átírására vonatkozó szabályok szerint kell megjeleníteni az írásműben. Ez a rendelkezés az eredeti íráskép egyidejű alkalmazásával történő megjelenítést nem akadályozza.

A szakdolgozatnak tartalmaznia kell a nem közismert állítások forrásának megjelölését, új állítások esetében azok érvelő alátámasztását, vitatott állítások esetében pedig az egymással ellentétes álláspontok ismertetését.
A jelöltnek a szakdolgozat elkészítése során az általános szakmai elvárásokat kielégítő módon kell megismernie és felhasználnia az adott témában hozzáférhető, fontosabb magyar és idegen nyelvű szakirodalmat.

A szakdolgozat formai követelményei

A szakdolgozat részét képezi annak tartalomjegyzéke, a hivatkozási formákat is megadó irodalomjegyzéke, továbbá a szakdolgozati cél bemutatását, a témaválasztás indokolását és az átírások alkalmazott rendszerének ismertetését tartalmazó bevezetője (előszava). Ugyancsak az írásmű részét képezi lábjegyzet vagy végjegyzet formájában megadott, hivatkozás esetén az irodalomjegyzék szerinti hivatkozási formákat követő jegyzetanyaga, amely kiterjed a mű által tartalmazott szó és tartalom szerinti idézetek forrásmegjelölésére, továbbá a nem magyar nyelvű másodlagos irodalomból származó idézetek magyar fordításának (a magyar fordításnak a szövegtörzsben történő szerepeltetése esetén: eredeti szövegének) forrásmegjelöléssel együtt történő megadására is. A felsorolt részek hiányában a szakdolgozat és megvédése csak elégtelen (1) érdemjeggyel értékelhető.

Alapképzésen (BA):

A szakdolgozat terjedelme 50 000-70 000 leütés (kb. 28-40 oldal), mely tartalmazza a szóközöket is. A szakdolgozat 8-10 magyar nyelvű szakirodalom, valamint minimum egy idegen nyelvű szakirodalom felhasználása alapján készül (a felhasznált szakirodalomban nem szerepelhet szótár és enciklopédia, de természetesen az irodalomjegyzékben feltüntethető). A terjedelembe beleszámít a keleti nyelvekből történő fordítás, de a forrásszöveg nem. A nyugati nyelvekről történő fordítás nem lehet tárgya a szakdolgozatnak, valamint egy bekezdésnyit meghaladó nyugati nyelvről fordított szöveg nem idézhető egyszerre, és az idézetek együttes mennyisége nem haladhatja meg a dolgozat összterjedelmének 25%-át.

Ajánlott: 1,5-es sortáv, Times New Roman betűtípus

Mesterképzésen (MA):

A szakdolgozat terjedelme 80 000-100 000 leütés (kb. 44-55 oldal), mely tartalmazza a szóközöket is. A szakdolgozat 8-10 magyar nyelvű szakirodalom, valamint minimum öt idegen nyelvű szakirodalom felhasználása alapján készül (a felhasznált szakirodalomban nem szerepelhet szótár és enciklopédia, de természetesen feltüntethető az irodalomjegyzékben). A terjedelembe beletartozik a keleti nyelvekről történő fordítás, kivéve a forrásszöveget.
A nyugati nyelvekről történő fordítás nem lehet tárgya a szakdolgozatnak, valamint egy bekezdésnyit meghaladó nyugati nyelvről fordított szöveg nem idézhető egyszerre, és az idézetek együttes mennyisége nem haladhatja meg a dolgozat összterjedelmének 25%-át.

Ajánlott: 1,5-es sortáv, Times New Roman betűtípus

A szakdolgozatot az alábbi módon kell benyújtani:

 • egy keményfedeles, műbőrkötéses példány,

A műbőrkötéses példány külső fedelén a jelölt nevének, a szakdolgozat címének és az elbírálás időpontjára utaló évszámnak, belső címlapján a jelölt nevének, a szakdolgozat címének, a „Szakdolgozat” feliratnak, az „A Tan Kapuja Buddhista Főiskola” feliratnak, Témavezető: Név, BA/MA szakdolgozat és az elbírálás időpontjára utaló évszámnak kell szerepelnie. A keményfedeles példány gerincén kizárólag együttesen szerepeltethető a jelölt neve és a szakdolgozat címe. Az elbírálás időpontja a szakdolgozat valamely tanév tavaszi félévének szorgalmi időszakában történő benyújtása esetén az adott naptári év, valamely tanév őszi félévének szorgalmi időszakában történő benyújtása esetén a következő naptári év.

A szakdolgozat keményfedeles, műbőrkötéses példányát úgy kell leadni, hogy a végén, magába a szakdolgozatba legyen bekötve, kitöltve és aláírva az alábbi három nyilatkozat:

 • plágium nyilatkozat, 
 • szakdolgozat felhasználási / titkosítási nyilatkozat,
 • a könyvtári elektronikus tárhely feltöltési nyilatkozat / igazolás.

A bőrkötéses szakdolgozatnak, valamint az azzal egybekötött három nyilatkozatnak szöveg szerint egyeznie kell az elektronikusan beadottal. Ragasztott/fűzött, vagy kapcsolt példányokat beadni nem kell!

Határidők

2025. júniusi védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó

2025. januári védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó

2024. júniusi védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó

Megszakítás