Főoldal > Oktatás > Alapképzés > Kompetenciák

Az EFOP Pályázat lehetőséget és anyagi támogatást biztosított teljes tantervi struktúránk kompetencia-alapú átalakításra. Ennek során a 2020-as tantervben az egyes tanegységekhez a hozzájuk leginkább illő kompetenciákat, illetve azok fejlesztését rendeltük. A Pályázat feltételeinek megfelelően az adott kompetenciákat évfolyamonként bemeneti és kimeneti tesztekkel mérjük majd.

Egyedi sajátosság, hogy a Főiskola képzése a hallgatók nagy többsége esetében önmagában jelenti olyan plusz kompetenciák, ismeretek (különösen: önfegyelem, érzelmi intelligencia, tolerancia, együttműködési készség, koncentráció, tudatosság) elsajátításának lehetőségét, amelyek révén hallgatóink a munkájukban még értékesebbé és elismertebbé válhatnak.

A buddhista tanító

 • Átfogóan ismeri a buddhista filozófia és vallástörténet tárgykörét, a buddhizmus tudományágának legfontosabb elméleteit, értelmezési kereteit.
 • Rendelkezik a buddhizmus szakkifejezéseinek ismeretével a hagyományos buddhista kanonikus nyelveken (páli, tibeti).
 • Elsajátítja szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit (vallás- és filozófiatörténeti, egzegetikai, ill. meditatív megközelítések).
 • Rendelkezik azokkal az ismeretekkel, melyek révén képes a távol-keleti buddhista kultúrák, valamint az európai (ezen belül kifejezetten a magyar) kultúra, illetve az ezen kultúrákat meghatározó világvallások, szellemi és filozófiai irányzatok összehasonlító vizsgálatára és megértésére.
 • Megérti és használja szakterületének online és nyomtatott szakirodalmát magyar és idegen (elsősorban angol) nyelven.
 • Képes a szentiratok eredeti nyelven való tanulmányozására (páli és tibeti nyelvi specializáció).
 • Képes a filozófia- és vallástörténeti fogalmak, jelenségek megértésére, értelmezésére (vallás- és filozófiatörténet specializáció).
 • Képes a buddhista meditáció meghatározó irányzatainak elmélyült gyakorlására, más szakterületekhez való kapcsolódásának megértésére (buddhista meditáció specializáció).
 • Rendelkezik a hatékony információkeresés és -feldolgozás ismereteivel a szakterülete vonatkozásában.
 • Rendelkezik a buddhizmus tudományterületén legfontosabb szövegtípusok (tanítóbeszédek, ismeretterjesztő cikkek, tudományos tanulmányok) alkotásához, valamint szakmai prezentációk illusztrálásához szükséges digitális kompetenciákkal.
 • Képes a buddhizmus nemzetközi nyelvén, angolul történő levelezésre, hétköznapi szituációkban való kommunikációra.
 • Alkalmas arra, hogy a buddhizmus sajátos fogalomrendszerét az európai vallások, tudományágak kontextusában is értelmezze.
 • Képes az egész életen át tartó tanulásra, megtervezi és megszervezi saját önálló képzését, ahhoz a folyamatosan változó, hozzáférhető források legszélesebb körét használja.
 • A Buddha-Dharma (Tan) három attitűdjével (bölcsesség, erény, elmélyedés) fordul kora társadalmához, erkölcsi, szellemi és történelmi jelenségeihez, problémáihoz, kihívásaihoz, valamint a hétköznapi emberi konfliktusok megoldásához.
 • Törekszik önmaga megismerésére, önismerete elmélyítésére.
 • Nyitott a buddhizmus átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására, a szakterületén zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására, hiteles közvetítésére.
 • Törekszik arra, hogy a problémákat önállóan vagy ha erre képességei és ismeretei nem elégségesek, másokkal együttműködésben oldja meg.
 • Folyamatos személyes tanulását a közjó szolgálatában értelmezi.
 • A buddhizmus hagyományos gyakorlatainak (meditáció, jóga, csikung) ismeretében a hétköznapokban is megvalósítja az egészségmegőrző szemléletet és életvitelt.
 • A buddhizmus interpretációjában, a tanok átadásában felelősen jár el.
 • Életét a buddhizmus etikája és szellemi attitűdjei szerint vezeti, s ebben másoknak is példát mutat.
 • Meditációs gyakorlata révén képes a tanultak átható megértésére és közvetlen megtapasztalására, aminek révén nyitottsággal és segítőkészséggel fordul mások felé.