Főoldal > TKBF rektori pályázat 2022.

TKBF rektori pályázat 2022.

A Tan Kapuja Buddhista Egyház, mint fenntartó, a Nemzeti felsőoktatásról szól 2011.évi CCIV. törvény (Nftv) 37.§ (3) bekezdése alapján nyilvános pályázatot ír ki az A Tan Kapuja Buddhista Főiskola (1098 Budapest, Börzsöny utca 11.) rektori megbízatásának ellátására.

1. A megbízás időtartama:

 • A megbízás időtartama: 2023. február 15. napjától 2027. február 14. napjáig szól.

2. A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:

 • A Tan Kapuja Buddhista Főiskolával (a továbbiakban: Főiskola) teljes munkaidőre szóló munkaviszony – oktatói vagy tudományos munkakörben történő alkalmazás – fennállása, illetve megbízása kezdetéig ilyen jogviszony létesítése,
 • felsőfokú végzettség, és emellett kiemelkedő hitéleti, oktatói, publikációs tevékenység,
 • legalább egy államilag elismert középfokú nyelvvizsga, idegen nyelvű előadás tartásának képessége, valamint tárgyalás szintű angol nyelvtudás,
 • A Tan Kapuja Buddhista Egyház (továbbiakban: Egyház) által elismert hitéleti tevékenység,
 • legalább ötéves oktatói gyakorlat felsőoktatási intézményben,
 • vezetési, szervezési, gazdálkodási ismertek és gyakorlat.

3. A rektor feladatai, hatásköre és feladatai:

 • A rektor a Főiskola vezetője, törvényes képviselője.
 • A rektor feladata a Főiskolán folyó képzési és tudományos kutatási, művészi, igazgatási és gazdasági tevékenység irányí­tása, összehangolása és ellenőrzése; az Egyház Alap- és Hitelvi Szabályában, valamint Küldetésnyilatkozatában foglalt elvek érvényesülésének biztosítása; a Főiskola oktatói, kutatói, tanári, hallgatói és egyéb alkalmazotti közösségének megőrzése és erősítése.
 • A személyzeti munka irányítása és a munkáltatói, illetőleg adományozási jogkör gyakorlása, amennyiben az nem az Egy­házat illeti meg.
 • A Főiskola rendelkezésére álló költségvetési irányzatok, tulajdonában lévő vagyon és már források feletti – jogszabályok szerinti – rendelkezés.
 • A kiadói és terjesztői jogkör gyakorlása az Egyház iránymutatása szerint.
 • A hatályos jogszabályok és a Főiskola szabályzatai szerinti kinevezési, megbízási, meghatalmazási jogkörök gyakorlása, ha az adott jogkör nem mást illet meg.
 • A Szenátus és a Főiskolai Tanács összehívása.
 • A Főiskolán az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (különösen: munkaviszony létesítése, megszüntetése, a munka dí­jazásának megállapítása, a fegyelmi és kártérítési jogkör gyakorlása).
 • A rektor megsemmisítheti a Főiskola és egyes szervezeti egységeinek jogsértő döntéseit, határozatait, intézkedéseit, saját hatáskörben orvosolhatja jogsértő mulasztásait; általános utasítási jogkörrel rendelkezik, nem utasíthatja azonban az Egyházat, a Szenátust, a Hallgatói Önkormányzatot és a Főiskolán működő érdekképviseleti szervezeteket, döntéseiket, határozataikat, intézkedéseiket nem semmisítheti meg, saját hatáskörben nem orvosolhatja jogsértő mulasztásaikat, de köteles írásban felhívni az érintetteket a jogsértés orvoslására.
 • A rektor legalább évente köteles beszámolni a Szenátusnak az elmúlt év költségvetésérő, valamint a rektori működésről, programjának teljesítéséről, köteles továbbá összeállítani és előterjeszteni a következő évi költségvetési, oktatási, kutatási tervet.
 • A rektor jogkörei egy részét átruházhatja a Főiskola bármely alkalmazottjára

4. A rektor általános felelőssége:

A rektor feladatai ellátása során felelős:

 • A Főiskola szakszerű és törvényes működésért, az Egyház hitéleti alapelveinek megjelenítéséért, az egészséges és bizton­ságos munkafeltételek, oktatási és kutatási feltételek megteremtéséért, a foglalkoztatási tervben meghatározott keretek között, a foglalkoztatási követelményrendszer alapján gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt a felsőoktatási intézmény működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, a szervezeti és működési szabályzat, a kollektív szerződés nem utal más személy vagy testület hatáskörébe.
 • azért, hogy a Főiskola képzési programja a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel, valamint a képzési és kimeneti köve­telményekkel összhangban álljon;
 • az intézmény működési engedélyének módosításához, képzések indításához, a doktori iskola nyilvántartásba vételéhez, a felsőoktatási felvételi eljáráshoz szükséges jogszabályban meghatározott intézkedések kiadmányozásáért;
 • a hazai és nemzetközi oktatási és kutatási kapcsolatokért, együttműködésért;
 • az Egyház által a Főiskola vagyonkezelésébe, használatába adott, illetve a Főiskola tulajdonában lévő vagyon rendeltetés­szerű működéséért, igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelmények­nek megfelelő ellátásáért, a felsőoktatási intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelmé­nyeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért, annak a teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek, és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért;
 • a Főiskolán működő testületek munkájához szükséges feltételek megteremtéséért, a Szenátus jogkörébe tartozó ügyek előkészítéséért, a hozott döntések végrehajtásáért;
 • az Egyháznak a Főiskolát érintő döntéseinek maradéktalan végrehajtásáért, az Egyház és a Főiskola közötti jó kapcsolat fenntartásáért.

5. A rektor megválasztásának rendje és feladati a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata szerint:

A rektorjelölt megválasztása:

 • A rektori pályázatot az Egyház, mint fenntartó írja ki, melyben meghatározza a tisztség betöltéséhez szükséges feltétele­ket.
 • A rektorjelölti pályázatot a Szenátus véleményezi és annak alapján tesz javaslatot az Egyház, mint fenntartó részére a rek­torjelölt személyére. A Szenátus a beérkezett pályázatokat egyszerű szótöbbséggel rangsorolja. A rangsorolás titkos szavazással történik. A Szenátus azt a pályázót javasolhatja, aki a legtöbb szavazatot kapta. Egyenlő szavazat esetén a szavazás addig foly­tatódik, ameddig az egyik jelölt megkapja a Szenátus jelenlévő tagjainak többségi szavazatát. A rangsor további rektori pályá­zatairól szavazni nem kell.

Figyelmeztetés: Az Egyház kizárólagos hatáskörben dönt a Szenátus által javasolt rektorjelölt felterjesztéséről a miniszter útján a miniszterelnökhöz.

6. A pályázat tartalmi követelményei:

 • a Főiskola vezetésére és a Küldetésnyilatkozatának megvalósítására vonatkozó, a megbízás időtartamára szóló konkrét programját és hosszú távú átfogó stratégiáját;
 • jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását;
 • tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását;
 • szakmai, illetőleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, eddig vezetői tevékenységét;
 • hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos életben va­ló részvételét;
 • a magyarországi buddhista közösségekben végzett munkásságát;
 • más vallások közösségeinek életében való esetleges részvételét;
 • karitatív és társadalmi téren végzett munkáját;
 • A rektori tisztségre szóló pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó(nak):
 • továbbá minden olyan tényt vagy körülményt, amelyet a pályázó fontosnak tart.

7. A pályázat kötelező mellékletei

A pályázathoz mellékelni kell:

 • a pályázó által aláírt és dátummal ellátott részletes szakmai önéletrajzot;
 • a végzettséget, a tudományos fokozatot, a munkaviszonyt (alkalmazást), idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles má­solatát;
 • a fontosabb publikációk, tudományos és művészi alkotások, díjak jegyzékét;
 • 30 napnál nem régebb hatósági erkölcsi / feddhetetlenségi bizonyítványt;
 • nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát – a vonatkozó jogszabályok és a Főiskola hatályos Sza­bályzatai (https://tkbf.hu/dokumentumok/szabalyzatok) alapján – a Főiskola és annak fenntartójaként az Egyház jogosult kezelni, valamint hogy annak tartalmát az Egyház valamint Főiskola erre jogosult bizottságai, testületéi és azok tagjai megismerhetik. A Főiskola Adatvédelmi Tájékoztatója: https://www.tkbf.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

8. A pályázat benyújtásának helye és időpontja:

 • A pályázatot a Főiskola címére kell benyújtani elektronikusan a tankapu@tkbf.hu-ra, továbbá kinyomtatva, zárt borítékban postai úton (A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 1098 Budapest, Börzsöny utca 11.) vagy személyesen a Főiskola Rektori Hiva­talában (1098 Budapest, Börzsöny utca 11.). A borítékon fel kell tüntetni: „ Pályázat az A Tan Kapuja Buddhista Főiskola rek­tori megbízatására
 • A pályázat beérkezésének határideje: 2022. szeptember 2. péntek, 12:00 óra.

9. A pályázat elbírálásának határideje:

 • A pályázatokat a Szenátus 2022. október 6-án tartandó ülésén véleményezi és rangsorolja.

Budapest, 2022.06.20.

Mireisz László
egyházi elnök

A rektori pályázat pdf formátumban letölthető!

Kapcsolódó

Oktató

Dr. Hoffmann Orsolya

Dr. Hoffmann Orsolya A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára (neveléstudomány) Neveléstudományból szereztem tudományos fokozatot, de meghatározó az úton, amin elindultam az is, hogy eredetileg német

2024/25. tanév őszi félévének rendje

Évnyitó 2024. szeptember 7. (szombat) 9:15 óra (11 órától záróvizsgázottak számára rendezett ünnepség) Levelező tagozat: 2024. szeptember 14. (szombat) 10:15 – Mánfa Regisztráció és elsős

Megszakítás