Főoldal > Rövid külföldi tanulmányút

Rövid külföldi tanulmányút

Pályázati határidő: 2016. október 20. (csütörtök), 

A Campus Mundi pályázat célja

A pályázat célja, hogy a hallgató az itthoni tanulmányaihoz szorosan kötődő rövid tanulmányúton vegyen részt, mely biztosítja a nemzetközi hallgatói tudományos életbe történő bekapcsolódást, megjelenést, kutatási tevékenységet, szakmai és interkulturális tapasztalatszerzést, mely hazai képzésébe beépül, és a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben előnyt biztosít. A hallgatók tudományos diákkonferenciákon, intenzív programokon, rövid távú képzéseken (szakmai nyári/téli egyetemeken) vagy közös tanulmányi vagy kutatási projektben vehetnek részt. Emellett lehetőség nyílik kifejezetten szakdolgozat, doktoranduszok esetén a disszertáció megírásához szükséges tanulmányút megvalósítására, illetve nemzetközi tudományos konferencián előadás megtartására. A külföldi rövid tanulmányút minimális időtartama 2 nap az utazási napokon kívül, legfeljebb pedig 90 nap lehet. 

A fogadó egyetem/szervezet/rendezvény kiválasztása

Bármely olyan külföldi intézménybe (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.) vagy rendezvényre (pl. konferencia), szakmai versenyre lehetséges a kiutazás, melyet a hallgató küldő intézménye, intézete/tanszéke jóváhagyott.

FONTOS!! Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe: Konzuli Szolgálat

A pályázat benyújtására jogosultak köre

Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló hallgatója nyújthat be pályázatot, aki:

 • alapképzés esetében legalább 3 lezárt félévvel rendelkezik (mester- és doktori szinten legalább 1 lezárt félév az előfeltétel);
 • a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (doktorjelöltekre ez nem vonatkozik);
 • a munkanyelvből megfelelő (legalább B2 szintű, komplex) nyelvtudással rendelkezik;
 • vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét.

FONTOS!! Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjal folytatnak magyarországi tanulmányokat. 

Az elnyerhető támogatás összege

A rövid tanulmányútra elnyerhető ösztöndíj összege a fogadó ország megélhetési rátáitól és a tanulmányi program napjainak számától függően kerül megállapításra:

Célország

25 napig

610 napig

1130 napig

31 naptól 

Alacsonyabb megélhetési költségű európai országok: 
Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Málta, Románia, Szlovákia

18 600 Ft/nap

11 160 Ft/nap

7 440 Ft/nap

6 510 Ft/nap

Közepes megélhetési költségű európai országok: 
Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Törökország

21 700 Ft/nap

13 020 Ft/nap

8 680 Ft/nap

7 595 Ft/nap

Magas megélhetési költségű európai országok: 
Ausztria, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Írország, Liechtenstein, Norvégia, Olaszország, Svédország

és Egyéb országok

24 800 Ft/nap

14 880 Ft/nap

9 920 Ft/nap

8 680 Ft/nap

 

Az ösztöndíjas időszak időtartamába 1+1 napot számítunk be az utazási napokra. (Az ösztöndíj utalása: 2 hetes tartózkodási idő alatt egy összegben, efelett vagy 400 000 Ft feletti támogatási összeg esetén két részletben történik.) 

Kiegészítő pályázati lehetőség:

Útiköltség-támogatás: 1000 km távolságon túl utazó hallgatók útiköltség-támogatásra pályázhatnak a pályázati felületen. Az útiköltség-támogatás összege az itthoni képzési helyszín és a rövid tanulmányút helyszínének távolsága alapján, a Distance calculator adatai szerint kerül meghatározásra. Az útiköltség-támogatás összegével tételesen elszámolni nem kell.

Távolság

Utazási átalány összege

1 000–1 299 km

65 000 Ft

1 300–1 499 km

75 000 Ft

1 500–1 999 km

90 000 Ft

2 000–2 999 km

110 000 Ft

3 000–3 999 km

160 000 Ft

4 000 km felett

246 000 Ft

 

A pályázat benyújtása

Pályázatot a www.scholarship.hu oldalon elérhető on-line pályázati űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával lehet beadni.

Csatolandó mellékletek:

 • Szaktanári/témavezetői ajánlás és intézményi jóváhagyás (szakvezető/témavezető vagy tanszékvezető/intézetvezető és a nemzetközi kapcsolatokért felelős szervezeti egység jóváhagyása) (minta);
 • A fogadó fél által aláírt fogadólevél (minta) vagy igazolás a konferenciára történt regisztrációról – ha a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre, akkor később pótolható, de ennek megérkezéséig nem kaphat a pályázó ösztöndíjas státuszt (várólistára kerül);
 • A kitöltött és aláírt motivációs levél és tanulmányi terv / munkaterv;
 • Tanulmányi Osztály által kiadott Törzslap a hallgató tanulmányainak féléves adatairól, melyen szerepel az összesített korrigált kreditindex;
 • A munkanyelv megfelelő ismeretét igazoló dokumentum: legalább B2 szintű (középfokú), komplex nyelvvizsga-bizonyítvány vagy más hitelt érdemlő igazolás a legalább B2 szintű (középfokú), komplex nyelvtudás meglétéről (amennyiben a fogadó fél ettől eltérő nyelvi követelményeket támaszt a kiutazó hallgatókkal szemben, akkor az az irányadó!);
 • OTDK, TDK 1-3. helyezés vagy különdíj esetén igazolás; tudományos munka vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás (szakmailag elismert kiadványban publikációs tevékenység, tudományos cikk) elérhetősége (linkje), nemzetközi szintű versenyen elért helyezés vagy különdíj igazolása, vagy nemzetközi szakmai konferencián előadás megtartására vonatkozó oklevél vagy igazolás;
 • A jelenlegi tanulmányokhoz kapcsolódó egyéb kiemelkedő tudományos, művészeti és sporttevékenység igazolása;
 • Egyéb közéleti tevékenység igazolása (pl. külföldi hallgatók mentorálása, mobilitási órán történő előadás, HÖK, ESN, egyéb nemzetközi hallgatói szervezetben betöltött tagság, stb.);
 • Egyéb (pl. konferencia, szakmai rendezvény esetén a program, előadás megtartása esetén az elfogadott abstract);
 • Egyéb, a pályázat szempontjából fontosnak tartott dokumentumok. 

Pályázat véglegesítésének határideje:

 • tavaszi forduló: 2016. április 10. (vasárnap) 23:00 óra, 
 • őszi forduló: 2016. október 20. (csütörtök) 23:00 óra.

A pályázatok bírálata, döntés

Az értékelés menete:

 • A benyújtott pályázatok formai és tartalmi bírálatát a Tempus Közalapítvány végzi. A formai hibás pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek. A tartalmi bírálat az előre meghatározott bírálati szempontrendszer alapján történik (1. sz. melléklet). Kutatási tevékenység esetén a szakmai bírálatot független szakértők végzik. Az elektronikus pályázati rendszerben az elért pontok rögzítésre kerülnek. Az elért pontszámok alapján összesített rangsor készül.
 • A Tempus Közalapítvány kuratóriuma a rendelkezésre álló keretösszeg figyelembevételével dönt az ösztöndíjasok létszámáról és az egyéni ösztöndíjak összegéről. A döntés várható időpontja a pályázat beadási határidejétől számított legfeljebb 2 hónap.
 • A döntést követően a pályázati rendszerben a Tempus Közalapítvány beállítja a pályázat státuszát (támogatott/várólistás/elutasított). Az ösztöndíjas hallgatók a pályázati rendszerből tudják majd letölteni a Tempus Közalapítvánnyal megkötendő Campus Mundi egyéni támogatási szerződést. (A várólistás hallgatók ösztöndíjas hallgatók visszalépése esetén kaphatnak támogatott státuszt; ezt a pályázati rendszerben jelezzük majd.)

FONTOS!! A Tempus Közalapítvány kuratóriumának döntése ellen fellebbezésre nincs lehetőség.

A pályázatot benyújtók pályázatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy a szerződéskötés elmaradása, a pályázati felhívás visszavonása, módosítása, új pályázati felhívás közzététele, valamint a meghirdetett pályázati tevékenység elmaradása miatt kártérítési vagy egyéb megtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem léphetnek fel sem a küldő intézménnyel, sem a Tempus Közalapítvánnyal szemben.

Az ösztöndíj más, a Tempus Közalapítvány által kezelt mobilitási ösztöndíjjal, EU-s anyagi támogatással nem vonható össze, és semmilyen más olyan pályázattal, támogatással, mely ugyanarra a tevékenységre, illetve időtartamra nyújt finanszírozást. Amennyiben rendelkezik, vagy rendelkezni fog ilyen ösztöndíjjal, és a jelen kiírásra benyújtott pályázatáról pozitív támogatói döntés születik, a pályázónak nyilatkoznia kell, melyiket veszi igénybe. Nyertes pályázat esetén az ösztöndíjszerződés aláírásával az ösztöndíjas vállalja a fentiek maradéktalan betartását.

Kiegészítő információk:

Nem magyar állampolgárok vagy kettős állampolgárságú hallgatók az állampolgárságot adó ország irányába nem nyújthatnak be pályázatot.
Nem nyújthat be pályázatot, illetve nem kaphat Campus Mundi ösztöndíjat:

 • akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, vagy ezt követően a pályázat elbírálása során bármikor;
 • aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésében foglaltakat nem vagy csak részben teljesítette;
 • aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, a 2007. évi CLXXXI.tv. 6.§ és 8.§-a értelmében;
 • akinek a részvételből való kizártságának tényét a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 13. §-a alapján az erre vonatkozó hivatalos honlapon (www.kozpenzpalyazat.gov.hu) közzétették.

A pályázati határidő lejárta után hiánypótlásra nincs lehetőség, kivéve a fogadó szervezet által kitöltött és aláírt fogadólevelet, ha ez a pályázat beadásának időpontjában még nem állt rendelkezésre.

Egy pályázati fordulóban a hallgatók ösztöndíj-típusonként egy-egy pályázatot nyújthatnak be. Amennyiben egyszerre több ösztöndíjtípusra pályázik, a pályázott tevékenységek és a megvalósítás időszakai nem eshetnek egybe.
Campus Mundi rövid tanulmányútra a program teljes futamideje alatt (2016-2021) egy hallgató legfeljebb ötször nyerhet támogatást.
A pályázati határidő előtt már megkezdett tevékenységre visszamenőleges támogatás nem igényelhető.

A pályázat beadásával a pályázó egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat megvalósításával kapcsolatos valamennyi adatát küldő intézménye és a Tempus Közalapítvány kezelje.

Bővebb információ és a pályázat benyújtásával kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdésekre adott válaszok a www.campusmundi.hu honlapon megtalálhatók. További kérdések esetén a campusmundi@tpf.hu e-mail címen vagy a +36-1-237-1310 telefonszámon érdeklődhet.

A pályázati dokumentáció teljes szövege letölthető ide kattintva.

Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a Campus Mundi pályázati felület a www.scholarship.hu oldalon várhatóan egy héten belül nyílik meg. A csatolt mintadokumentumok kitöltését elkezdhetik, azok kitöltött, aláírt verzióit a pályázati felületen kell majd feltölteni.

Kapcsolódó

Hírek

Szolgáltatástámogató könyvtárost keresünk

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola állást hirdet az alábbi feladatkörben. A jelentkezéseket önéletrajzokkal kísérve az ungurian.ildiko@tkbf.hu email-címre várjuk. Szolgáltatástámogató könyvtáros állás A munkakörbe tartozó főbb

Események

Dharmanap A Tan Kapuján

Augusztus 11-én, vasárnap reggel 8 és este 8 között Dharmanap-ot rendez A Tan Kapuja Buddhista Egyház és A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.

Megszakítás