Főoldal > Pótpályázati felhívás szakmai gyakorlatra – 2017/18. tanév tavaszi félévére

Pótpályázati felhívás szakmai gyakorlatra – 2017/18. tanév tavaszi félévére

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola pályázatot hirdet hallgatók számára Erasmus+ szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre 2017/18. tanév tavaszi félévére és 2018. nyarára.

 • A mobilitás megvalósulásának ideje: 2018. február 1. és 2018. szeptember 30. között
 • Pályázat leadási határideje: 2017. december 8. péntek, déli 12:00 óra.
 • Pályázható helyek száma: 3

1. A pályázat célja: a hallgatók nemzetközi oktatási és kulturális cseretevékenységének támogatása, lehetővé téve oktatási, nyelvi, szakmai és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik programországbeli intézményben.

Támogatott tevékenységek:

 • hallgatók szakmai gyakorlat célú mobilitása 2017/18 tanév tavaszán és 2018 nyarán (időtartama minimum 2 hónap, a mobilitásnak le kell zárulnia 2018. szeptember 30-ig).

2. A pályázattal elnyerhető ösztöndíj

 • Az ösztöndíj folyósításának pénzneme az euró. Az ösztöndíj összege a mobilitás típusa, a fogadó intézmény országa és a teljesített mobilitás napok száma alapján kerül kiszámításra.

A 2016. nyarán megvalósuló szakmai gyakorlati mobilitásra elnyerhető ösztöndíj összegek a fogadó ország szerint:

 • Ausztria, Dánia, Finnország, Franciaország, Írország, Lichtenstein, Nagy-Britannia, Norvégia, Olaszország, Svédország: 600 EUR/hónap;
 • Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Törökország: 500 EUR/hónap;
 • Bulgária, Észtország, Lengyelország, Litvánia, Lettország, Málta, Románia, Szlovákia: 400 EUR/hónap.

A szakmai gyakorlat kombinálható tanulmányi időszakkal, amennyiben ezt az intézményközi szerződések lehetővé teszik. A két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania. A hallgatónak igazolnia kell, hogy a két tevékenységet ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt végzi el, és tudomásul veszi, hogy a szakmai gyakorlat periódusára vonatkozó havi támogatási összeg megegyezik a tanulmányi időszakra vonatkozó havi ösztöndíjjal.

3. Pályázati feltételek

 • Adott képzési ciklusban a hallgató összesített mobilitási időtartama nem haladhatja meg a 12 hónapot a megpályázott mobilitás időtartamával együtt (beleértve a zero grant – pénzügyi támogatás nélküli mobilitást is), ebbe beleszámít a korábban Nyelvtanulási Programban (LLP) teljesített Erasmus mobilitási idő is.
 • Csak azon a képzési cikluson belül megvalósuló mobilitásra lehet pályázni, amelyre a hallgató a pályázás pillanatában be van iratkozva.
 • Az Erasmus Bizottság pozitív döntése nem jelenti automatikusan az ösztöndíj folyósítását, ahhoz a támogatási szerződés megkötése szükséges. Nem köthető támogatási szerződés olyan hallgatóval, aki nem teljesítette a tervezett kiutazása előtti teljes tanulmányi időszakra vonatkozó minimális kötelezettségeit (kreditszámot). Ha a támogatási szerződés megkötése után, annak érvényességi idején belül megszűnik a hallgatói jogviszony, akkor a támogatási szerződés érvényét veszíti (kivéve a végzősök nyári szakmai gyakorlatára irányuló mobilitási szerződést). Ugyanakkor az ösztöndíj folyósításának alapfeltétele az, hogy a szükséges pénzügyi keretet az Európai Bizottság az Erasmus+ program magyarországi lebonyolítója révén a Főiskola számára megítélje és átutalja.
 • Az a hallgató, akinek kiutazását az Erasmus Bizottság támogatja, de ösztöndíjas helyet nem kap, önfinanszírozó státust vehet igénybe, azaz pénzügyi támogatás nélkül is kiutazhat mobilitásra, amennyiben az intézményközi szerződések által rögzített tanulmányi mobilitás helyek és a fogadó intézmények által biztosított szakmai gyakorlati helyek ezt lehetővé teszik, és amennyiben vállalni tudja, hogy saját maga biztosítja az utazás és a kint tartózkodás költségeit.
 • A hallgató jogosult a mobilitás időtartama alatt mindazon anyagi juttatásokra, amelyek korábbi tanulmányi eredményei alapján vagy egyéb jogcímen megilletik (pl. tanulmányi ösztöndíj, szociális ösztöndíj), ugyanakkor köteles minden, az intézménnyel szembeni pénzügyi és egyéb tartozását (tandíj, egyéb adminisztratív díjak, könyvtári kölcsönzés stb.) kiutazása előtt rendezni.

3.1 Erasmus+ szakmai gyakorlat mobilitás pályázat részvételi feltételei

 • A szakmai gyakorlat célú mobilitásnak alapképzésben részt vevő hallgatók esetén 2018. február 1. és 2018. szeptember 30. között kell megvalósulnia. A mobilitás időtartama minimum 2 hónap, a fogadó intézmény kifejezett kérésére lehet maximum 3 hónap.
 • szakmai gyakorlat olyan intézményekben valósulhat meg, amelyekben a hallgató szakjához kötődő feladatokat lát el.
 • A pályázó olyan alapképzésben vagy mesterképzésben részt vevő hallgató lehet, aki:
  1. aktív hallgatói jogviszonyban van a TKBF-el, vagyis a folyó tanévben beiratkozott, aktív félévre regisztrált a Neptun rendszerben, és Tanulmányi szerződést kötött, a koordinátorral való egyeztetés szerint (végzősök is pályázhatnak!);
  2. kiutazáskor lesz legalább két befejezett féléve;
  3. magyar állampolgár vagy Magyarországon érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
  4. legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik abból a nyelvből, amelyen a tevékenység folyik a fogadó intézményben, és ezt igazolni is tudja (amennyiben nem a magyar a képzés nyelve);
  5. a tervezett külföldi szakmai program beilleszkedik a tantervébe (évet halasztani Erasmus+ ösztöndíj miatt nem lehet);
  6. vállalja, hogy szükség esetén elvégzi a nyelvi kompetencia felmérésére szolgáló OLS online teszteket (kiutazás előtt és a mobilitás után egyaránt), és az online nyelvtanfolyamot;
  7. eleget tesz az intézményi Erasmus bizottság által meghatározott egyéb pályázati követelményeknek.

3.2 A pályázathoz csatolandó kötelező és opcionális dokumentumok:

 1. Pályázati űrlap. A formanyomtatvány letölthető innen, elektronikusan kitöltve, papír alapon, aláírva kell benyújtani. A szakmai mobilitáshoz választható felsőoktatási intézmények listája az intézmény honlapján és az Erasmus koordinátornál található.
 2. Erasmus+ mobilitás nyilatkozat. A formanyomtatványok letölthetők innen, mindkét nyelven kitöltve, papíron, aláírva kell benyújtani.
 3. Szakkoordinátori ajánlás.
 4. Érvényes személyi igazolvány másolata.
 5. Curriculum Vitae – Europass formátumban, olyan nyelven megszerkesztve, amelyen a hallgató külföldi tanulmányait folytatni fogja (https://europass.cedefop.europa.eu/en/home).
 6. Motivációs levél – max. 2000 leütés, olyan nyelven, amelyen a hallgató külföldi tanulmányait folytatni fogja.
 7. Nyelvtudás igazolása abból a nyelvből, amelyen a hallgató külföldi tanulmányait folytatni fogja (kivéve hogyha a fogadó intézményben az oktatás nyelve a magyar).
 8. opcionális: Tudományos tevékenységre vonatkozó iratok, pl. TDK-n vagy más versenyen való részvétel igazolása; publikációk esetében a publikáció első és utolsó oldalának, valamint a megjelenés helyéül szolgáló folyóirat, kötet első oldalának másolata; más szakmai tevékenységről szóló igazolás, oklevélmásolat.
 9. opcionális: Társadalmi, hitéleti tevékenységről igazolás: pl. önkéntesség, Erasmus tevékenységek szervezésében való részvétel, A Főiskola vagy az Egyház érdekében végzett munka stb.

A pályázathoz az összes nem opcionálisnak jelölt dokumentum benyújtása kötelező.

A pályázati anyagot nyomtatott formában, egy példányban kell benyújtani az intézmény Erasmus koordinátorának (Lásd lent). Hiányos pályázat nem vehető figyelembe. Aláírás hiánya, adatok hiánya, beadási határidő elmulasztása kizáró ok lehet. Az iratok pótlására a pályázati határidő lejártáig van lehetőség.

A pályázat meghirdetésével egyidejűleg az intézmény közzéteszi honlapján és hirdetőtáblákon a következő információkat: a megpályázható helyek szakterületenként (az intézményközi szerződések függvényében), a pályázat további feltételei (pl. szóbeli meghallgatás kiírása), bírálati szempontrendszer, az Erasmus Bizottság személyi összetétele.

Jelentkezési határidő: 2017. december 8. péntek, déli 12:00 óra.

Jelentkezni az Erasmus koordinátoroknál lehet:

 

Kapcsolódó

Oktató

Dr. Hoffmann Orsolya

Dr. Hoffmann Orsolya A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára(neveléstudomány) Neveléstudományból szereztem tudományos fokozatot, de meghatározó az úton, amin elindultam az is, hogy eredetileg német szakos

2024/25. tanév őszi félévének rendje

Évnyitó 2024. szeptember 7. (szombat) 9:15 óra (11 órától záróvizsgázottak számára rendezett ünnepség) Levelező tagozat: 2024. szeptember 14. (szombat) 10:15 – Mánfa Regisztráció és elsős

Megszakítás