Főoldal > Oktatás > Mesterképzés > Kompetenciák

Az EFOP Pályázat lehetőséget és anyagi támogatást biztosított teljes tantervi struktúránk kompetencia-alapú átalakításra. Ennek során a 2020-as tantervben az egyes tanegységekhez a hozzájuk leginkább illő kompetenciákat, illetve azok fejlesztését rendeltük. A Pályázat feltételeinek megfelelően az adott kompetenciákat évfolyamonként bemeneti és kimeneti tesztekkel mérjük majd.

Egyedi sajátosság, hogy a Főiskola képzése a hallgatók nagy többsége esetében önmagában jelenti olyan plusz kompetenciák, ismeretek (különösen: önfegyelem, érzelmi intelligencia, tolerancia, együttműködési készség, koncentráció, tudatosság) elsajátításának lehetőségét, amelyek révén hallgatóink a munkájukban még értékesebbé és elismertebbé válhatnak.

A buddhista tanító

 • Ismeri a buddhizmus-kutatás legfontosabb fejlődési irányait, kapcsolódását a rokon tudományterületekhez (egyetemes vallás- és filozófiatörténet, tudatkutatás, pszichológia).
 • Részletekbe menően ismeri a buddhista filozófia irányzatainak összefüggéseit, elméleteit és az általuk alkalmazott terminológiát.
 • Ismeri szakterületének sajátos kutatási (ismeretszerzési és problémamegoldási) módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait.
 • Jól ismeri szakterülete szókincsét, az írott és beszélt nyelvi kommunikáció sajátosságait: legfontosabb formáit, módszereit és technikáit anyanyelvén, a buddhizmus szakrális nyelvein (szanszkrit, páli, ill. tibeti) valamint angol nyelven.
 • Sokoldalú, interdiszciplináris megközelítéssel azonosít speciális szakmai problémákat, feltárja és megfogalmazza az azok megoldásához szükséges részletes elméleti és gyakorlati hátteret.
 • A szakterület elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát a problémák megoldásakor innovatív módon alkalmazza.
 • Magas szinten használja a szakterület ismeretközvetítési technikáit, és dolgozza fel magyar és idegen nyelvű publikációs forrásait, rendelkezik a hatékony információkutatás és -feldolgozás ismereteivel szakterülete vonatkozásában.
 • Szakterületének egyes résztémáiról önálló, szaktudományos formájú összefoglalókat, elemzéseket képes készíteni magyar és angol nyelven.
 • Képes a buddhizmus bármely szakterületén végzett kutatási eredményeiről angol nyelven tartott prezentációra, előadásra.
 • Képes a képzés során elsajátított kanonikus nyelveken a szentiratok olvasására, filológiai és egzegetikai elemzésére (ind és tibeti nyelvű buddhista filozófia specializáció).
 • Képes a buddhista filozófia alapszövegeinek eredeti nyelven történő egzegetikai és angol nyelvű szakirodalmon keresztüli összehasonlító elemzésére.
 • Vállalja a szakterülete sajátos jellegét és közösségi szerepét alkotó viszonyrendszert.
 • Életével és munkájával egyaránt hitelesen közvetíti szakmája eredményeit, képes fölvetni összefoglaló és részletezett problémaköreit, és javaslatokat ajánlani azok megoldására.
 • Kezdeményező szerepet vállal szakmájának a közösség szolgálatába állítására.
 • Fejlett szakmai identitással, hivatástudattal rendelkezik, amelyet a szakmai és szélesebb társadalmi közösség felé is vállal.
 • Törekszik arra, hogy szakterülete legújabb eredményeit saját fejlődésének szolgálatába állítsa, és másokkal is megossza.
 • Magáévá teszi azt az elvet, hogy a folyamatos szakmai szocializáció és a személyes tanulás a közjó szolgálatában áll.
 • Jelentős mértékű önállósággal végzi átfogó és speciális szakmai kérdések értékelését és az azokra források alapján adható válaszok kidolgozását.
 • Önállóan tervezi meg és végzi tevékenységeit, saját kutatási projekteket indít.
 • Bekapcsolódik kutatási és fejlesztési projektekbe, a projektcsoportban a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.
 • Különböző bonyolultságú és különböző mértékben kiszámítható kontextusokban a módszerek és technikák széles körét alkalmazza önállóan a gyakorlatban.
 • Meditációs gyakorlata révén képes a tanultak átható megértésére, közvetlen megtapasztalására és átadására, aminek révén mások felé nyitottsággal és segítőkészséggel fordul.
Megszakítás