Az EFOP Pályázat lehetőséget és anyagi támogatást biztosított arra, hogy felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzésként egy rövid ciklusú, két éves hitéleti felsőoktatási szakképzést dolgozhassunk ki, amellyel a szakot sikeresen elvégzett hallgató buddhista szemléletű életmód tanácsadó asszisztens szakképzettséget szerez. 

A buddhista szemléletű életmód tanácsadó asszisztens

 • Ismeri a buddhista szemléletű életmód kialakításához és fenntartásához szükséges mértékben a buddhista filozófia és vallástörténet tárgykörét, a buddhizmus tudományágának legfontosabb elméleteit, értelmezési kereteit.
 • Ismeri a buddhista szemléletű életmód kialakításához és fenntartásához szükséges mértékben a buddhizmus szakkifejezéseit.
 • Az elméleti és gyakorlati tudása rendszerbe szerveződik.
 • Elsajátítja szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit (vallás- és filozófiatörténeti, egzegetikai, ill. meditatív megközelítések).
 • Rendelkezik a buddhista szemléletű életmód tanácsadó asszisztensi munka hosszú távú, és magas szintű műveléséhez szükséges gyakorlati módszerekkel és eszközökkel kapcsolatos biztos ismeretekkel.
 • Ellátja a szakképzettségének megfelelő munkakört.
 • Megérti és használja szakterületének online és nyomtatott szakirodalmát magyar és idegen (elsősorban angol) nyelven.
 • Rendelkezik a hatékony információkeresés és -feldolgozás ismereteivel a szakterülete vonatkozásában.
 • Rendelkezik a buddhizmus tudományterületén legfontosabb szövegtípusok (tanítóbeszédek, ismeretterjesztő cikkek, tudományos tanulmányok) alkotásához, valamint szakmai prezentációk illusztrálásához szükséges digitális kompetenciákkal (World, Excel, PPT).
 • Az adott szakma feladatait a szükséges módszerek és eszközök kiválasztásával, egyedi és komplex alkalmazásával tervezi és oldja meg.
 • Anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs képességei révén szakmailag együttműködik.
 • Fejleszti tudását, és ehhez alkalmazza a tudásszerzés, önfejlesztés különböző módszereit és képes használni a legkorszerűbb információs és kommunikációs eszközöket.
 • Felismeri személyes fejlődése és a közjó szolgálata közötti összefüggést.
 • Képes az egész életen át tartó tanulásra, megtervezi és megszervezi saját önálló képzését, ahhoz a folyamatosan változó, hozzáférhető források legszélesebb körét használja.
 • A Buddha-Dharma (Tan) három attitűdjével (bölcsesség, erény, elmélyedés) fordul kora társadalmához, erkölcsi, szellemi és történelmi jelenségeihez, problémáihoz, kihívásaihoz, valamint a hétköznapi emberi konfliktusok megoldásához.
 • A buddhizmus hagyományos gyakorlatainak (meditáció, jóga, csikung) ismeretében a hétköznapokban is megvalósítja az egészségmegőrző szemléletet és életvitelt.
 • Nyitott a buddhizmus átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására, a szakterületén zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására, hiteles közvetítésére.
 • Törekszik arra, hogy a problémákat önállóan, vagy ha erre képességei és ismeretei nem elégségesek, másokkal együttműködésben oldja meg. Nyitott a szakmájához kapcsolódó, de más területen tevékenykedő szakemberekkel való szakmai együttműködésre.
 • Folyamatos önképzésre, önmaga megismerésére, önismerete elmélyítésére törekszik.
 • Önkritikus saját munkájával kapcsolatosan.
 • Elfogadja és hitelesen közvetíti szakmája társadalmi szerepét, értékeit.
 • Új, váratlan élethelyzetekben is a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését.
 • A buddhizmus interpretációjában, a tanok átadásában felelősen jár el.
 • Életét a buddhizmus etikája és szellemi attitűdjei szerint vezeti, s ebben másoknak is példát mutat.
 • Meditációs gyakorlata révén képes a tanultak átható megértésére és közvetlen megtapasztalására, aminek révén nyitottsággal és segítőkészséggel fordul mások felé.
 • Önállóan végzi munkáját, folyamatos önellenőrzés mellett.
 • Felelősséget vállal saját és az általa vezetett szakmai csoport munkájáért, eredményeiért és kudarcaiért.
 • Képzettségi szintjének megfelelő felelősségtudattal rendelkezik és reflektál saját tevékenységének következményeire.
Megszakítás