Főoldal > Főiskolai tanári pályázati felhívás

Főiskolai tanári pályázati felhívás

Pályázati felhívás

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola (a továbbiakban: Főiskola buddhista hittudomány tudományterületen pályázatot hirdet 1 fő főiskolai tanári munkakör betöltésére.

Foglalkozás jellege: teljes munkaidő

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

A munkavégzés helye: 1098 Budapest, Börzsöny utca 11. szám (Székhely) és 7304 Mánfa, Fábián Béla u. 87. szám (Telephely).

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • A főiskolai Szabályzatokban (https://www.tkbf.hu/dokumentumok/szabalyzatok/), így különösen annak Foglalkoztatási Keretrendszerében (FKR) meghatározott főiskolai tanári feladatok ellátása A Tan Kapuja Oktatási Intézet és a Mánfai Oktatási Intézet keretében.
 • Oktatási tevékenység ellátása, részvétel tanszéki kutatásokban, hallgatók és tanársegédek kutatómunkájának vezetése, kutatási, tudományos és pályázati tevékenység végzése. Részletes leírás: FKR és FEOR’08 2410 („Egyetemi, főiskolai oktató, tanár”).

Pályázati feltételek:

 • MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettség valamint doktori fokozat és habilitáció vagy (főiskolai oktató esetében) belső habilitáció.
 • Teljesíti a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság által javasolt főiskolai tanári követelményrendszerben foglaltakat.,
 • A buddhista hittudomány olyan nemzetközileg elismert képviselője, aki kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki.
 • Oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével, továbbá az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett – legalább 10 év időtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó munkavégzésre irányuló jogviszonyban szerzett – tapasztalata alapján alkalmas a hallgatók, a posztgraduális képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére. A Szenátus a 10 éves oktatási tapasztalat tekintetében legfeljebb 5 év szakirányú munkavégzésre irányuló jogviszony, illetve egyéb önálló szakirányú tevékenység beszámítását engedélyezheti.
 • Iskolateremtő oktatási, tudományos és szakmai munkássággal, oktatási és tudományszervezői tapasztalattal és irányítási készséggel bír.
 • Idegen nyelven is képes előadás, szeminárium tartására.
 • Megfelelő publikációs tevékenységet végez idegen nyelven is.
 • Rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat.
 • Széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.
 • A főiskolai tanári besorolásban történő alkalmazás további feltétele, hogy a pályázót – a rektor Fenntartó által továbbított javaslatára – a miniszterelnök főiskolai tanárrá kinevezze, vagy ilyen kinevezéssel már rendelkezzen.
 • A pályázó legyen büntetlen előéletű, cselekvőképes, magyar állampolgár, (vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás, és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázónak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait (személyazonosságot igazoló érvényes okmány szerinti név, születési név, születési hely, év, hó, nap, állampolgárság), elérhetőségeit (postai értesítési cím, vezetékes és mobil telefonszám, e-mail cím);
 • a pályázó válaszát a pályázati kiírásra, amiből kiderül, hogy az adott kiírásra jelentkezik;
 • részletes önéletrajzot, amely tartalmazza a pályázó életútjának, azon belül szakmai tömör, tényszerű ismertetését, szakmai és egyéb díjait, oktatási-kutatási tevékenységét, nemzetközi tudományos-szakmai életben való részvételét, eddigi munkahelyeit, beosztását, vezetői megbízatásait időpontmegjelöléssel, valamint jelenlegi munkahelyét vagy munkahelyeit, a munkakör, cím és telefonszám megjelölésével;
 • egyetemi / MA végzettséget, szakképzettséget és doktori fokozatot, igazoló okleveleket;
 • tudományos címet (Ph.D.,DLA, a tudományok kandidátusa, az MTA doktora, külföldön szerzett, és honosított tudományos fokozat, stb.) habilitációs oklevelet (vagy az azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatói gyakorlat igazolását;
 • publikációinak teljes listáját, külön kiemelve a tudományos pálya szempontjából legfontosabbnak ítélt tíz publikációt;
 • külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (nem magyar állampolgárságú személy esetén nyilatkozatot büntetlen előéletről);
 • nyilatkozatot, arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt vélelmező elbíráló személyek, testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul a Főiskola Adatvédelmi Tájékoztatójának ismeretében (https://www.tkbf.hu/adatvedelmi-tajekoztato/);
 • azon tudományág(ak) megnevezését, amelyben a pályázó eddigi tudományos munkásságát kifejtette, ha munkássága több tudományágra is kiterjed, közülük meg kell jelölni azt az elsődleges tudományágat, amely a szakmai tevékenységre meghatározóan jellemző, a pályázó a tudományos publikációkra vonatkozó adatokat tegye hozzáférhetővé a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu);
 • valamin minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;
 • a pályázatot papír alapon – tartalomjegyzékkel ellátva – a főiskola rektorának címezve 1 eredeti példányban kell benyújtani + az anyagot elektronikusa változatban is be kell nyújtani a tankapu@tkbf.hu e-mail címen „Főiskolai tanári pályázat” tárgy megjelölésével. Kérjük, a beadvány elektronikus változatát legfeljebb 2 MB terjedelmű pdf fájlba szerkeszteni. (Ha valamelyik résznél a képi forma elkerülhetetlen, akkor azt is kis felbontásban.)

A pályázat benyújtási határideje: 2023. április 24, hétfő. (Személyes benyújtás esetén munkaidőben.)

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton a pályázatnak A Tan Kapuja Buddhista Főiskola címére történő megküldésével (1098 Budapest, Börzsöny utca 11.), vagy személyesen, az előbbi címen, a Rektori Hivatalban. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: főiskolai tanár.

A pályázat elbírálása:

 • A pályázatokat a Szenátus 2023. május 25-én tartandó ülésén véleményezi és rangsorolja.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Fenntartó honlapján: 2023. március 30.

Budapest, 2023. március 30.

Karsai Gábor rektor

Kapcsolódó

Események

Csadó Attila és a madárkák koncert A Tan Kapuján

2024. április 19-én igazán különleges eseménynek ad otthont Főiskolánk. Két volt hallgatónk (Csadó Attila és Sántik Zsuzsanna) is fellép a Szertartásteremben, ahol a Csadó Attila és a madárkák zenekar ad izgalmasnak ígérkező koncertet. 

2025. júniusi védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó

2025. januári védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó