Tanulmányi kérelmek

A tanulmányaiddal kapcsolatos kérvényeidet a Neptun Tanulmányi rendszeren keresztül a megfelelő leadási időszakban tudod beadni. Kérjük, figyelmesen olvasd el a Neptun kezdőoldaláról letölthető felhasználói segédletet, melyben a kérvények kezeléséhez és a pénzügyi műveletek végzéséhez egyaránt segítséget kapsz.

A javításra visszaküldött kérvényeket az Ügyintézések / Kérvények / Leadott kérvények fülön a javításra visszaküldött kérvény sorának jobb oldali végén a + jelre kattintva kell javítani.

Ügyelj arra, hogy a díjköteles kérvények esetében csak a kiírt tétel teljesítetté válása után kezdődik meg a kérvény feldolgozása. A különböző kérvénytípusok a tanév során különböző időszakban válnak aktívvá.

Díjköteles! Minden évfolyamon minden szemeszter elején. (Az első szemeszterben a beiratkozással keletkezik a jogviszony, bejelentkezéssel pedig a szemeszter státuszáról (aktív/passzív) nyilatkozik a hallgató) A regisztrációs időszak során a bejelentkezést minden szemeszter elején 5000 Ft befizetésével aktiválhatod. Amennyiben passzív félévet szeretnél igénybe venni, erről nyilatkozz és ne fizesd be a regisztrációs díjat.

Figyelj arra, hogy egymást követően csak két passzív féléved lehet, ezt követően egy aktív félévvel tarthatod fenn a hallgatói jogviszonyodat. Újabb passzív félévet igénybe vehetsz ezt követően is, de figyelj, hogy megfelelő számú kreditet szerezz az aktív féléveidben, hogy elkerüld az önköltséges formára történő pénzügyi átsorolásodat.


A hallgató a félév megkezdését követő egy hónapon belül, de legkésőbb október 14-ig, illetve március 14-ig nyilatkozhat a Tanulmányi Osztálynál bejelentkezésének visszavonásáról, vagy a beiratkozást követően ugyanezen időpontokig kérheti a tanulmányai szüneteltetését. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. A meghatalmazott útján történő nyilatkozattétel esetén a Hallgatói Általános Eljárási Rend (továbbiakban: HÁER) 2.10. pontjában meghatározott meghatalmazást is csatolni szükséges. A bejelentkezés visszavonásáról a Hallgatói Ügyek Bizottsága dönt. 

A Hallgatói Ügyek Bizottsága a hallgató kérelmére engedélyezheti a hallgatói jogviszony szünetelését a már megkezdett képzési időszak végéig, az adott képzési időszakra vonatkozóan (utólagos passziválás)  feltéve, hogy a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni, s ezt a kérelemhez csatolt dokumentumokkal igazolni tudja, és ezzel egyidejűleg a Tanulmányi Osztálynak benyújtja a jogviszonya fenntartásának szándékáról szóló, a szüneteltetés várható időtartamát is megjelölő nyilatkozatot. 

Díjköteles! Csak a második félévtől, minden tárgyfelvételi időszakot megelőző héten. A tantárgyfelvételt a 2. félévtől önállóan kell végezni a Neptunban.

Tárgyfelvételi kérelem beadása akkor válhat szükségessé, ha

 • valamely tárgy felvételét a tárgyfelvételi időszakban elmulasztotta (utólagos tárgyfelvétel);
 • valamely tárgyból a mintatanterv szerinti félévben bármilyen okból nem sikerült kreditet szerezni (ismételt tárgyfelvétel).

Amennyiben a tárgyat gyakorlati jegy megszerzésével lehet teljesíteni, nincs lehetőség vizsgakurzusként teljesíteni. Ebben az esetben a tárgy ismételt felvételét kell kérelmezni és az órákra bejárva teljesíthető a tantárgy. Kollokviummal záródó tárgy esetében – ha az órákon megfelelő számban korábban részt vettél! – lehetőség van vizsgakurzus kérelmezésére, ekkor az órára újból már nem kell bejárni, enélkül is vizsgát lehet tenni. A fizetendő díj az ismételt tárgyfelvétel esetén 1500 Ft.

Figyelj arra, hogy egy tantárgyat a képzés teljes időszaka alatt csak három alkalommal vehetsz fel. Ha nem sikerül a 3. alkalommal sem a tárgy teljesítéséhez szükséges érdemjegyet szerezned, a hallgatói jogviszonyod megszűnik!

A 2. évfolyamos hallgatók feladata, a záróvizsga tervezett időpontja szerint a Szakdolgozat menüpontban található időrend alapján. A szakdolgozatodhoz tartozó témaválasztó lapot csak a Neptunon keresztül kell leadnod, annak elfogadását a választott konzulensed a Neptunban hagyja jóvá.

A hallgató kérésére a Hallgatói Ügyek Bizottsága (HÜB) a szakért felelős oktatási szervezeti egység véleményére tekintettel kivételes tanulmányi rendet engedélyezhet.

Kivételes tanulmányi rend engedélyezésének indoka lehet:

 • kiemelkedő tanulmányi eredmény,
 • folyamatosan jó tanulmányi eredmény melletti, kiemelkedő tudományos diákköri eredmény
 • folyamatosan jó tanulmányi eredmény melletti főiskolai közéleti tevékenység,
 • külföldi ösztöndíj elnyerése, igazoltan külföldön folytatott tanulmányok
 • szülés,
 • súlyos betegség,
 • olimpiai vagy paralimpiai felkészülés a Magyar Olimpiai Bizottság vagy a paralimpiai mozgalom javaslata alapján;
 • fogyatékosság.

Az egyéni tanulmányi rend iránti kérelmet a Hallgatói Ügyek Bizottsága bírálja el. A pozitív elbírálás feltétele, hogy kérelemhez a hallgató csatolja valamennyi felvett kurzusa oktatójának támogató nyilatkozatát, amelyben az oktatók egyenként megjelölik, hogy a kurzus milyen módon történő teljesítését fogadják el. A kivételes tanulmányi rendben tanuló hallgató tevékenységét oktató felügyeli. A felügyelő oktató előzetes támogatását a nyilatkozatnak kell tartalmaznia.

A kivételes tanulmányi rend keretében a hallgató a következő kedvezményekben részesíthető:

 • részleges vagy teljes felmentés a gyakorlatokon való részvétel alól,
 • vizsgaidőszakon kívüli vizsga(vizsgák) letételének engedélye,
 • a tantervben meghatározott követelményeknek a tantervben (képzési tervben) előírtaktól eltérő idejű vagy tartalmú teljesítése.

Kivételes tanulmányi rend egy eljárásban legfeljebb két félévre engedélyezhető. Az engedélyezett kivételes tanulmányi rend a hallgató tevékenységét felügyelő oktató egyetértésével visszavonható, ha a hallgató az adott félévben felvett kreditek 50 %-ánál kevesebbet teljesített. Amennyiben a kivételes tanulmányi rendet a hallgató fogyatékossága alapján kell elbírálni, arra a speciális bizottság (2.2.4.2.) rendelkezik kizárólagos hatáskörrel. Ebben az esetben a kivételes tanulmányi rend egy eljárásban a hallgató teljes hátralevő tanulmányi idejére is engedélyezhető és az eljárásra a jelen szabályzat 2.2.4. fejezetének rendelkezésit megfelelően alkalmazni kell.

Pénzügyi kérelmek

Pénzügyekkel kapcsolatos kérvényeidet a Neptun Tanulmányi rendszeren keresztül a megfelelő leadási időszakban tudod beadni. Kérjük, figyelmesen olvasd el a Neptun kezdőoldaláról letölthető felhasználói segédletet, melyben a kérvények kezeléséhez és a pénzügyi műveletek végzéséhez egyaránt segítséget kapsz.

A javításra visszaküldött kérvényeket az Ügyintézések / Kérvények / Leadott kérvények fülön a javításra visszaküldött kérvény sorának jobb oldali végén a + jelre kattintva kell javítani.

Ügyelj arra, hogy a díjköteles kérvények esetében csak a kiírt tétel teljesítetté válása után kezdődik meg a kérvény feldolgozása. A különböző kérvénytípusok a tanév során különböző időszakban válnak aktívvá.

Díjmentes! Az átsorolási döntést minden év július 31. napjáig, tanévenként egyszer kell meghozni. Ha az adott félévhez tartozó kredit teljesítésére július 31-ét követően kerül sor, és a Főiskola betölthető magyar állami ösztöndíjas hellyel rendelkezik, akkor az átsorolási döntést ennek figyelembevételével kell felülvizsgálni és szükség esetén módosítani.

Önköltséges képzésről a tanulmányi eredmény alapján módod van állami ösztöndíjas státuszba kérni az átsorolásodat, amennyiben az intézményben felszabadul ilyen hely. Ezt a TO hivatalból is figyeli, a tanulmányi ügyintéződ értesíteni fog, ha lehetőség nyílik az átsorolásodra.

Az állami ösztöndíjas képzésről az önköltséges képzésre történő átsorolásodat tanulmányi eredménytől függetlenül a képzés teljes időszaka alatt kérheted a regisztrációs héten.

A szociális támogatás leírásánál megtalálható a részletes információ az igénylés menetéről.

A rektor a Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottság egyetértésével, a hallgató szociális helyzetére és tanulmányi eredményére tekintettel – a Neptun rendszerben leadható kérelemre – a befizetés határidejének és módjának egyidejű megállapításával részletfizetési kedvezményt, vagy fizetési haladékot adhat az önköltség befizetésére. (HTJSZ – 3.3.2.1.1.6.)

A rektor – ha a jogszabály kivételt nem tesz – a Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottság egyetértésével, a hallgató szociális helyzetére és tanulmányi eredményére tekintettel – a Neptun rendszerben leadható kérelemre – a befizetés határidejének és módjának egyidejű megállapításával részletfizetési kedvezményt, vagy fizetési haladékot adhat a térítési díj befizetésére. Nem adható részletfizetési kedvezmény vagy halasztott fizetési lehetőség a mulasztási és késedelmes teljesítési díj megfizetése alól, továbbá a közösségi célú tevékenységben való részvétel alapján. (HTJSZ – 3.3.2.2.2.4)

A fizetési kedvezmény iránti kérelmeket a fizetési határidő lejárta előtt szükséges beadni, valamint a fizetési kötelezettségeket a megkapott kedvezmény szerinti határidőben teljesíteni , mert a fizetési kötelezettség elmulasztása az önköltség esetében akadálya a félév végi vizsgákra jelentkezésnek, leckekönyv felvételének, vizsga jelentkezéseknek, illetve a regisztrációnak és a záróvizsgázásnak is (HTJSZ 3.3.1.1.9).

A rektori méltányossági kérelem leírása itt található.

Rektori kérelem

Különleges méltánylást érdemlő körülmények esetén a rektor – a hallgató kérelmére – a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat bármely rendelkezésétől eltérően rendelkezhet, illetve határozhat (általános rektori méltányossági határozat). 

A méltányossági jogkörben meghozott döntés nem sérthet jogszabályt. A méltányossági jogkörben meghozott döntéshez a rektor köteles kérni az ügy tárgya szerint érintett oktatási szervezeti egység illetve oktató, vagy illetékes testület, bizottság véleményét. A rektor különösen a hallgató családi és életkörülményeit befolyásoló rendkívüli és bizonyított tények, események esetén gyakorolhat méltányosságot.

Nincs helye méltányosságnak

 • a felvételt elutasító határozat esetén,
 • ha a hallgató a saját felróható magatartása vagy mulasztása miatt került rendkívüli helyzetbe.

A rektor méltányossági döntés keretében tanulmányok teljesítése alól felmentést nem adhat.

Amennyiben a méltányossági döntés a hallgatónak a Főiskola irányában teljesítendő fizetési kötelezettségének teljesítéséhez kapcsolódó részletfizetési kedvezményre, halasztásra, vagy mentességre vonatkozik (fizetési kedvezmény iránti rektori méltányossági határozat), a rektor a Hallgatói Ügyek Bizottsága egyetértésével, a hallgató által a kérelemhez csatolt dokumentáció alapján igazolt szociális helyzetére és tanulmányi eredményére tekintettel hozza meg a határozatát, amelyről a fenntartó Egyházat tájékoztatni kell. A rektori határozatban biztosított fizetési kedvezmény szerinti fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a Hallgatói Ügyek Bizottsága – eredménytelen fizetési felszólítás és a hallgató szociális helyzetének a rendelkezésre álló okiratok alapján történő vizsgálata után – megállapítja a hallgatói jogviszony megszűnését.

A méltányossági jogkörben hozott döntéssel szemben jogorvoslatnak nincs helye.

A méltányossági kérelmet és az azt alátámasztó dokumentumokat a Neptun kérvénykezelő modulon keresztül kell beadni. (HÁER 2.8.1; HTJSZ 3.3.2.1.1.6.)

HKR 1/a. számú melléklet – Hallgatói Általános Eljárási Rend – 2.5. pont