Az ösztöndíj célja olyan TDK dolgozatok létrejöttének ösztönzése, amelyekkel szerzőjük részt vehet az Országos Tudományos Diákköri Konferencián.

Jogosult hallgatók

Beiratkozott, aktív státuszú alapképzésben, mesterképzésben részt vevő hallgatók.

Támogatás összege

Az ösztöndíj keretében elnyerhető támogatás egy főre eső összege 50 000 forint, amelynek a nyertes hallgató részére történő kifizetése ösztöndíj szerződés alapján, az adott félév szorgalmi időszakában történik.

Pályázati információk 

A támogatható pályázók száma évente jellemzően 5 fő, vagyis a pályázati támogatás kerete 250 000 forint, de ettől a rektor, a pályázatokat értékelő Főiskolai Tudományos Diákköri Tanács (FTDT) javaslata alapján eltérhet, akár úgy, hogy több, akár úgy, hogy kevesebb ösztöndíj kerül kiosztásra. 5 főnél több ösztöndíjas támogatása csak a Szenátus jóváhagyásával és csak annak figyelembe vételével történhet, hogy az éves támogatási összeg nem haladhatja meg az 500 000 forintot.

Az FTDT minden őszi félév elején kihirdeti A Tan Kapuja Buddhista Főiskola házikonferenciájának (a továbbiakban: házikonferencia) aktuális időpontjait, amelynek keretében kihirdeti az aktuális ösztöndíj pályázat beadási határidejét és feltételeit is.

A pályaművek beadási határideje jellemzően az őszi félév novemberének első hete.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell a tervezett TDK dolgozat

 • címét,
 • tartalmi vázlatát,
 • egy mutatványfejezetet, illetve ennek részletét (4-6 ezer karakter),
 • egy provizórikus irodalomjegyzéket, valamint
 • egy oktatói/konzulensi ajánlást.


A pályázatok benyújtása a pályázati kiírásban megjelölt elektronikus levélcímre történő megküldéssel történik.

 • A beadott pályaműveket az FTDT bírálja és rangsorolja a titkár által külön erre a célra összehívott ülésén, november hó folyamán, az alábbi szempontok alapján:
  • a pályamű szakmai relevanciája, újszerűsége (50 pont),
  • a pályamű reprezentatív értéke (50 pont),
   • A reprezentatív érték annak mutatója, hogy az adott pályamű mennyiben képviselheti a Főiskolát egy országos megmérettetésen. Ebben a körben az alábbi szempontok kerülnek értékelésre:
    • a buddhista filozófiai, hagyománytörténeti, az összehasonlító (vallásbölcseleti), vagy a nyelvi értelmező jelleg (fordítások) megjelenése a tervezett dolgozatban (30 pont),
    • önálló érvelésre, kritikus gondolkodásra való képesség megjelenése (20 pont).
  • a pályázó tanulmányi eredménye (50 pont).
   • A tanulmányi eredmény értékeléshez az FTDT elnöke vagy titkára előzetesen lekéri a tanulmányi igazgatótól a pályázó tanulmányi előrehaladásának mutatóit. Elsős hallgató esetén, akinek még nincsenek előrehaladási mutatói, a bizottság az első két (szakmai relevancia, reprezentatív érték) pont pontszámait arányosítja.
 • Az előző pontban írt szempont értékelése céljából, ha az FTDT tagja vagy tagjai nem oktatók, kutatók, akkor a rektor ad hoc bizottságot jelöl ki az oktatói körből a pályaművek értékelésére. Az értékelés során a következőket szükséges figyelembe venni:
  • a kutatni kívánt téma (20 pont),
  • feldolgozni tervezett irodalomjegyzék (15 pont),
  • oktatói/konzulensi ajánlás (15 pont).
 • Ösztöndíjat kizárólag a legalább 120 pontot elért pályaművek szerzői nyerhetnek.

A nyertes hallgatókkal a Főiskola ösztöndíj szerződést köt, amelyben az ösztöndíj fejében a hallgató kötelezettséget vállal a dolgozat elkészítésére a házikonferencia hirdetményében megjelölt időpontig, a következő házikonferencián való részvételre (a dolgozat házi bemutatása), valamint

 • a dolgozat pozitív értélése esetén, a soron következő OTDK-n való részvételre; illetve
 • arra, hogy amennyiben az előbbi két feltételt nem teljesíti, úgy a kapott ösztöndíj teljes összegét visszafizeti.


Amennyiben a nyertes hallgató hallgatói jogviszonya az ösztöndíj feltételek teljesülése előtt megszűnik (jellemzően amiatt, mert a támogatott hallgató végez, az OTDK-ra pedig kétévente kerül sor), a rektor a dolgozat elkészítése és házikonferencián való bemutatásának teljesülése esetén az OTDK-n való részvételtől méltányossági alapon eltekinthet.

Amennyiben a nyertes hallgató önhibáján kívül kerül olyan helyzetbe, hogy nem tudja teljesíteni a vállalt kötelezettségeket, a rektor méltányosságot gyakorolhat.

Minden egyéb esetben a nyertes hallgató a vállalt kötelezettségek elmulasztása esetén az ösztöndíj teljes összegének visszafizetésére kötelezhető.

A jelen TDK Ösztöndíj Szabályzat 2019./2020. tanévben és azt követően kiírt ösztöndíj pályázatok tekintetében alkalmazandó.

Kapcsolódó