Főoldal > Hallgatóknak > Pénzügyek > Ösztöndíjak > Tanulmányi ösztöndíj

A tanulmányi ösztöndíj a tanulmányi eredményeket elismerő, a hallgató tanulmányi munkáját ösztönző, havi pénzbeli juttatás.

A tanulmányi ösztöndíj megállapításának elveiről és módszeréről, a tanulmányi ösztöndíjhoz jutás feltételeiről és az egyes hallgatók tanulmányi ösztöndíja összegének számításáról a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú melléklete rendelkezik. A tanulmányi ösztöndíjszámítás alapja a korrigált kreditindex.

A tanulmányi eredmények megállapítását a Tanulmányi Osztály, a tanulmányi ösztöndíjak megállapítását az Informatikai Részleg a Tanulmányi Osztály, illetve a gazdasági igazgató által a félév első hónapjának végéig rendelkezésre bocsátott adatok alapján végzi. Ezt megküldi a hallgatói önkormányzat képviseletének, amely 3 napon belül kifogással élhet a rektornál.

A tanulmányi eredmény megállapítása érdekében a hallgatók kötelesek leckekönyvüket a Tanulmányi Osztályon határidőben leadni. Nem részesülhet tanulmányi ösztöndíjban az a hallgató, aki leckekönyvét az előző tanulmányi félév vizsgaidőszaka után, de legkésőbb az adott tanulmányi félév regisztrációs időszakának megkezdése előtt nem adja le.

Korábban felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató hallgató más hallgatókkal azonos feltételekkel kaphat tanulmányi ösztöndíjat a Főiskolán. A más felsőoktatási intézményből átvett hallgató tanulmányi eredményét úgy kell megállapítani, mintha korábbi tanulmányait a Főiskolán folytatta volna a főiskolai átlaggal azonos teljesítményű csoportokban.


Jogosult hallgatók

 • Állami ösztöndíjas, teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben részt vevő hallgatók.


A tanulmányi ösztöndíjszámítás alapintézményei és módja

 1. Korrigált kreditindex: kki = p(pont)
 2. A minimálösztöndíj: mö = a hallgatói normatíva 5%-a, 100 forintra kerekítve.
 3. Az ösztöndíj-ponthatár: ph = a korrigált kreditindex alsó határa, a lehető legalacsonyabb olyan pontérték a hallgatók összpontszám szerinti sorba rendezésével, hogy az ezt elérő hallgatók: a) száma legfeljebb az ösztöndíjra jogosultak fele, és b) mindegyike legalább minimál ösztöndíjat kap.
 4. Az ösztöndíjas hallgatók száma: n = az ösztöndíj-ponthatárnál magasabb összpontszámot szerzett, valamint minimum 15 kötelező törzsanyagi és szakirányú kredittel rendelkező, így ösztöndíjra jogosult hallgatók száma.
 5. A változóösztöndíj-tömeg: vöt = az ösztöndíjtömegnek a minimál ösztöndíjak jogosultaknak való kiosztása után fennmaradó része {vöt = öt – (n × mö)}
 6. A pont forintértéke: pfé = az összpontszám ponthatárt meghaladó részében egy megszerzett pontra kiosztható forintösszeg {pfé = vöt / Σ (öp – ph)}
 7. A hallgatónak járó ösztöndíj: hjö = a hallgató szerzett összpontszáma alapján számított ösztöndíj egyéniesített értéke {hjö = mö + (öp – ph) × pfé}
 8. Az ösztöndíjakat a hallgatóknak járó ösztöndíj 100 forintra való le-, illetve felkerekítésével úgy kell megállapítani, hogy sorra azon hallgatók ösztöndíját kell felfelé kerekíteni, akiknél ez a legkevesebb növekedést jelent, egészen addig, ameddig az ösztöndíjtömeg ki nem merül.
 9. Először azt kell meghatározni, hány hallgató jogosult ösztöndíjra. Rektori utasítás úgy is rendelkezhet, hogy csak meghatározott számú korrigált kreditindex felett jogosultak ösztöndíjra a hallgatók.
 10. A jogosult hallgatóknak kiosztásra kerül a minimálösztöndíj (mö).
 11. (A kiosztott minimálösztöndíjak összegét le kell vonni a havi ösztöndíjtömegből: ez a változóösztöndíj-tömeg (vöt).
 12. A hallgatók által elért korrigált kreditindexből le kell vonni a kiosztott minimálösztöndíj értékének megfelelő ponthatár összeget (ph) hallgatónként. A kapott számadatokat össze kell adni. A változóösztöndíj-tömeg összegét el kell osztani a számadatok összegével. Ez a fennmaradó pontok (kki–ph) után járó pont forintértéke.
 13. A fennmaradó pontok után járó pont forintértékét hallgatónként a (kki–ph) összegével szorozva és ehhez hozzáadva a minimálösztöndíjat megállapításra kerül az egyes hallgatók ösztöndíja.
 14. A tanulmányi ösztöndíj számításának módja csak annyiban tér el a korábban alkalmazott tanulmányi ösztöndíj számításának rendszerétől, hogy alapja a korrigált kreditindex.


A korrigált kreditindex számításának módja

 1. A kreditindex számítása: ki = ∑ (érdemjegyek × kredit) / 30
 2. A korrigált kredit index (ki-korr) számítása: ki-korr = ki × (teljesített kreditek száma) / (felvett kreditek száma)
Megszakítás