Főoldal > Hallgatóknak > Pénzügyek > Finanszírozás
Figyelem! Az önköltség összege a 36/2022. (12.08.) szenátusi határozat szerint, 2023/2024. tanévtől változik! (Változások pirossal kiemelve.)
 
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) értelmében a hallgatók kétféle finanszírozási formában folytathatják felsőoktatási tanulmányaikat (felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben vagy mesterképzésben): magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges formában. Magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre magyar állampolgárok és az Nftv-ben meghatározott nem magyar állampolgárok vehetők fel.

Az Nftv. értelmében a jelentkező magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formájú képzésre nyer felvételt, azonban ez nem jelent végleges és változtathatatlan finanszírozási kategóriát senki számára a tanulmányai során. Ha a magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató nem felel meg a meghatározott feltételeknek, a felsőoktatási intézmény tanév végén köteles önköltséges képzésre átsorolni, helyükre pedig bekerülhetnek a legjobb teljesítményt elérő önköltséges hallgatók.

Ezúton gratulálunk sikeres felvételijéhez, amelyben állami ösztöndíjas képzésre nyert felvételt! Ahhoz azonban, hogy állami ösztöndíjas finanszírozási formában hallgatói jogviszonya létrejöjjön, be kell iratkoznia a felsőoktatási intézménybe, amit az ún. beiratkozási lap kitöltésével tud majd megtenni. A beiratkozáskor – a beiratkozási lap aláírásával – nyilatkoznia kell arról is, hogy ismeri és vállalja az állami ösztöndíjas képzés feltételeit, ezért engedje meg, hogy ezekről az alábbiakban röviden tájékoztassuk. Jelen tájékoztató elsősorban az ösztöndíjjal kapcsolatos szabályokban való eligazodást hivatott szolgálni, ezért – a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések alapján – csak a legfontosabb kérdésekre terjed ki.

Az Oktatási Hivatal a tájékozódás megkönnyítése érdekében részletes tájékoztató anyagokat készített a magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatban.

A Hivatal által a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés sajátos feltételeiről, a magyar állami ösztöndíjas hallgatókkal történő elektronikus kapcsolattartásról, valamint a magyar állami ösztöndíjas jogviszonnyal kapcsolatos legfontosabb információkról készített tájékoztatók az alábbi linkekre kattintva érhetőek el.

Az állami ösztöndíjas képzés feltételeiről bővebb információ az Oktatási Hivatal honlapján található:

Elérhetőségek:

Oktatási Hivatal Magyar Állami Ösztöndíj Főosztály
Oktatási Hivatal,
1363 Budapest 502., Pf. 19.
Ügyfélszolgálat: 1122 Budapest, Maros utca 19-21.,
(+36-1) 374-2100
allamiosztondij@oh.gov.hu

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény értelmében egy személy – főszabály szerint – összesen tizenkét féléven át folytathat tanulmányokat a felsőoktatásban (felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és mesterképzésben) magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben. Ez az ún. támogatási idő. Ha a hallgató kimerítette a rendelkezésére álló támogatási időt, csak önköltséges képzési formában tanulhat tovább.

A finanszírozási forma megállapítására az adott jelentkező

 • személyes jogosultsági feltételeinek;
 • a tanulmányok finanszírozási formájára vonatkozó kérelmének; és
 • a felvételi rangsorban elért helyének figyelembe vételével kerül sor.

Önköltséges képzésre történő felvétel esetén az ilyen képzésbe történő besorolás csak a tanulmányok első tanévének időtartamára szól, azzal, hogy a besorolás a hallgatói jogviszony fennállta alatt minden tanév végével felülvizsgálatra kerül, ideértve a felülvizsgálat eredményeképp már módosított besorolást is. E rendelkezéseket a hallgató személyes jogosultsági feltételei által meghatározott támogatási időn belül kell alkalmazni.

Az önköltség fizetése mellett folytatott képzés tekintetében hallgatói képzési szerződést kell kötni. A képzési szerződés formájáról rektori utasítás rendelkezik. A képzési szerződést a Főiskola részéről a rektor köti meg. Hallgatói képzési szerződés alapján folytathat felsőoktatási tanulmányokat a Főiskolán az önköltséges hallgató. Az önköltség fogalmát, megállapításának, befizetésének és felhasználásának szabályait, valamint a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott és önköltséges képzési forma közötti átsorolás rendjét a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 3.3.2.1. fejezetének rendelkezései tartalmazzák.

Az önköltség összege

 • Felsőoktatási szakképzés: 135 000 Ft/félév (képzési idő: 4 félév)
 • Alapképzés nappali tagozat: 180 000 Ft/félév (képzési idő: 6 félév)
 • Alapképzés esti tagozat: 180 000 Ft/félév (képzési idő: 6 félév)
 • Alapképzés levelező tagozat: 220 000 Ft/félév (képzési idő: 6 félév)
 • Alapképzés távoktatás tagozat: 220 000 Ft/félév (képzési idő: 6 félév)
 • Mesterképzés nappali tagozat: 240 000 Ft/félév (képzési idő: 4 félév)
 • Mesterképzés esti tagozat: 240 000 Ft/félév (képzési idő: 4 félév)

Az önköltségi díjat minden szemeszterben a regisztrációs időszak végéig kell a Neptunon keresztül befizetni.

Átsorolás magyar állami ösztöndíjas képzési formáról önköltséges képzési formára

Amennyiben a magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató nem felel meg az alábbi feltételeknek, a felsőoktatási intézmény tanév végén köteles önköltséges képzésre átsorolni:

 • az utolsó két (aktív) félévének átlagában nem szerzett legalább 18 kreditet (két félévben minimum 36 kredit!),
 • nem érte el az intézmény szervezeti és működési szabályzatában – a Kormány rendeletében meghatározottak szerint – megállapított tanulmányi átlagot,
 • az állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozatát visszavonja,
 • kimerítette a rendelkezésre álló támogatási időt.

Ezeket a feltételeket a 2016/2017. tanév első félévében tanulmányaikat megkezdő hallgatókra, majd azt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni.

Természetesen ellenkező irányú átsorolásra is sor kerülhet: a felsőoktatási intézmény a megüresedett állami ösztöndíjjal támogatott helyekre – az önköltséges hallgatók ilyen irányú kérelme esetén – a legjobb teljesítményt elérő, azonos szakon tanulmányokat folytató önköltséges hallgatókat a tanulmányi teljesítményük alapján rangsorolva átsorolja.

A felsőoktatási intézmény az átsorolási döntést minden év július 31. napjáig, tanévenként egyszer köteles meghozni.

Azok a hallgatók, akiket az átsorolás nem érint, ugyanabban a finanszírozási formában folytatják tanulmányaikat a következő tanévben, mint az azt megelőzőben.

Az adott tanév átsorolási döntése során azokat a hallgatókat nem kell figyelembe venni, akik a Főiskolán legfeljebb egy képzési időszakban folytattak tanulmányokat, továbbá akik betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt a félévüket nem tudták befejezni vagy az a jogszabály szerint figyelembe nem veendő.