Főoldal > Tájékoztatás az állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeiről

Tájékoztatás az állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeiről

I. Az állami ösztöndíjas jogviszony létrejötte

Az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre besorolt jelentkező a beiratkozáskor nyilatkozik a képzés feltételeinek vállalásáról. Ha a felvételt nyert jelentkező vagy az átsorolást kérő hallgató a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeit nem vállalja, a felsőoktatási intézménynek fel kell ajánlania a részére ugyanazon képzésre az önköltséges képzésben való részvétel lehetőségét. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (a továbbiakban: Nftv.) meghatározottakat alkalmazni kell az önköltséges képzésről állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre átsorolt, valamint a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre átvétel alapján hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatóra is.

A beiratkozási lapon szereplő nyilatkozat:
„Vállalom a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésnek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben rögzített feltételeit, és kijelentem, hogy a feltételeket megismertem.”

II. Az állami ösztöndíjas hallgató kötelezettségei

Az Nftv. 48/A. §-a alapján a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató köteles:

a) az általa folyatott, magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott adott képzésen a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott tanulmányi idő alatt, de legfeljebb a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresén belül megszerezni az oklevelet, és

b) az oklevél megszerzését követő húsz éven belül az általa állami (rész)ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamban magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-ában meghatározott biztosítási jogviszonyt eredményező munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt fenntartani vagy magyar joghatóság alatt vállalkozási tevékenységet folytatni (a továbbiakban: hazai munkaviszony),

c) átalányként megfizetni a hallgató adott képzésére tekintettel a Magyar Állam által folyósított állami ösztöndíj 50%-ának megfelelő összeget a Magyar Államnak, ha az a) pontban meghatározott határidőn belül nem szerzi meg a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben az oklevelet, vagy

d) visszafizetni az adott képzésére tekintettel a magyar állam által folyósított magyar állami (rész)ösztöndíjnak – évente a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított éves átlagos fogyasztóiár-növekedés mértékével növelt – összegét a magyar államnak, ha az oklevél megszerzését követően nem tart fenn a b) pont szerint hazai munkaviszonyt.

A magyar állami ösztöndíjhoz fűződő kötelezettségekről részletes tájékoztatót talál az Oktatási Hivatal honlapján:
http://www.oktatas.hu/felsooktatas/osztondijas_kepzes

III. Az egyes kötelezettségekre vonatkozó kedvezmények

1. Oklevélszerzési kötelezettség

a) Mentesítés az oklevélszerzési kötelezettség alól:

– A volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatónak nem kell teljesítenie a 48/A. § a) pontjában meghatározott feltételt, ha három gyermeket szül.
– Az Oktatási Hivatal a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató kérelmére a 48/A. § a) pontja alapján meghatározott feltételt teljesítettnek tekinti, ha a hallgató az oklevelét tartós betegsége, balesete, szülés miatt nem képes megszerezni.

b) Oklevélszerzési kötelezettség felfüggesztése:

– A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató kérelmére a 48/A. § a) pontja alapján meghatározott feltétel teljesítésének felfüggesztését engedélyezi

a) a külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokra, 
b) nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése érdekében felnőttképzésben folytatott tanulmányokra tekintettel. 

– A szünetelés legfeljebb két alkalommal, összesen legfeljebb két év időtartamra engedélyezhető, feltéve, hogy a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató igazolja, hogy

a) a külföldi felsőoktatási intézmény és a külföldön folytatott tanulmányok az adott állam joga szerint felsőoktatási intézménynek és felsőfokú képzésnek számítanak,
b) az oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése érdekében folytatott tanulmányait felnőttképzési jogviszonyban végzi.

2. Ösztöndíj visszatérítési kötelezettség:

a) Nem keletkezik ösztöndíj visszatérítési kötelezettség

– A volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatónak nem kell teljesítenie a 48/A. § c) pontja alapján meghatározott kötelezettséget, ha beiratkozását követően az adott szakon

a) felsőoktatási szakképzés, illetve osztott képzés esetén legfeljebb egy félévig,
b) osztatlan képzés esetén legfeljebb két félévig folytatott tanulmányokat magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben és szakváltásra nem került sor.

b) Mentesítés visszatérítési kötelezettség alól

– Az Oktatási Hivatal a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató kérelmére a 48/A. § b)-d) pontja alapján meghatározott feltételt vagy annak egy részét teljesítettnek tekinti, ha a hallgató a kötelezettségét megváltozott munkaképességére tekintettel, tartós betegsége, balesete, szülés, kettő vagy több gyermek nevelésére tekintettel vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem képes teljesíteni.
– A volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatónak nem kell teljesítenie a 48/A. § c) pont alapján fennálló még nem teljesített kötelezettséget, ha három gyermeket szül.
– A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató kérelmére a 48/A. § c) pontja alapján meghatározott feltételt – kormányrendeletben meghatározottak szerint – teljesítettnek tekinti, ha a hallgató hazai munkaviszonyt az állami (rész)ösztöndíjjal igénybe vett képzési időnek megfelelő időtartamban tart fenn.

c) Részletfizetési lehetőség
A volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató kérelmére a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv a) ötmillió forint alatti összegű állami ösztöndíj visszatérítési kötelezettsége esetén legfeljebb tíz évre szóló, b) ötmillió forint feletti összegű állami ösztöndíj visszatérítési kötelezettsége esetén legfeljebb tizenöt évre szóló részletfizetést engedélyez.

3. Munkavállalási kötelezettség 

a) Mentesítés munkavállalási kötelezetség alól

– Az Oktatási Hivatala volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató kérelmére a 48/A. § b)-d) pontja alapján meghatározott feltételt vagy annak egy részét teljesítettnek tekinti, ha a hallgató a kötelezettségét megváltozott munkaképességére tekintettel, tartós betegsége, balesete, szülés, kettő vagy több gyermek nevelésére tekintettel vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem képes teljesíteni.

IV. Jogszabályi háttér
A magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek és az Oktatási Hivatalnak a feltételek teljesítésének nyomon követésével kapcsolatos hatósági tevékenységét az alábbi jogszabályok tartalmazzák:
– a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv. 48/A. § – 48/S. §)
– a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet
– a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet
– a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
– az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet.

Jelen tájékoztató az állami ösztöndíjas hallgatók közérthető tájékoztatását és az ösztöndíjas jogviszonnyal kapcsolatos szabályokban való eligazodást hivatott szolgálni, ezért csak a legfontosabb kérdésekre terjed ki. Az ösztöndíjas jogviszonnyal kapcsolatos részletes szabályok a hatályos jogszabályokban mindenki számára hozzáférhetőek a Nemzeti Jogszabálytárban https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso .
Jogszabályváltozás esetén az állami ösztöndíj igénybevételének feltételei módosulhatnak.

Oktatási Hivatal
2015. július 16.

Kapcsolódó

Oktató

Dr. Hoffmann Orsolya

Dr. Hoffmann Orsolya A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára(neveléstudomány) Neveléstudományból szereztem tudományos fokozatot, de meghatározó az úton, amin elindultam az is, hogy eredetileg német szakos

2024/25. tanév őszi félévének rendje

Évnyitó 2024. szeptember 7. (szombat) 9:15 óra (11 órától záróvizsgázottak számára rendezett ünnepség) Levelező tagozat: 2024. szeptember 14. (szombat) 10:15 – Mánfa Regisztráció és elsős

Megszakítás