Főoldal > Szociális ösztöndíj pályázat 2021/22. tanév őszi félév

Szociális ösztöndíj pályázat 2021/22. tanév őszi félév

A rendszeres szociális támogatás igénylését a Neptunban lehet leadni a

NEPTUN / ÜGYINTÉZÉS / KÉRVÉNYEK / Kitölthető kérvények fülön kiválasztott „Szociális támogatás 2020/21. őszi félév” nevű űrlapon.

 • Dokumentumok leadásának ideje: 2021. szeptember 13 – 19. éjfélig
 • Dokumentumok hiánypótlása a leadási határidő után: 2021. szeptember 26. éjfélig
 • Döntés közzététele: 2021. szeptember 27.
 • Fellebbezési határidő: 2021. október 15. éjfélig

FONTOS! Hiánypótlásra egyszer van lehetőség!

 • A hiánypótlás feltételei:
 • Szeptember 19-ig benyújtott Szociáli támogatás iránti kérelem a Neptun rendszerben
 • Kötelezően csatolandó dokumentumok közel legalább egy csatolása
 • Nyilatkozat a maradék kötelező dokumentum(ok) hiányáról és annak okáról

KÉRJÜK, ALAPOSAN OLVASSÁTOK VÉGIG A PÁLYÁZATI KIÍRÁST!

Szociális támogatásra igénylőlapot csak állami ösztöndíjas, nappalis képzésben részvevő, aktív hallgató adhat be. Képzési időn túl lévő hallgatók (igénybevett aktív félévek alapján) is igényelhetnek szociális ösztöndíjat! Támogatást igényelni csak érvényes, kitöltött adatlappal, illetve a megfelelő igazolásokkal vagy azok másolataival lehet. Minden idegen nyelvű igazoláshoz fordítást is kérünk mellékelni! Minden igazolásról be kell mutatni az eredetit is! Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés fegyelmi eljárás megindításával jár!

A rendszeres szociális támogatási pályázatok elbírálása két fordulóban történik. Minden hallgatónak minden tényezőt a pályázati kiírás szerint igazolnia kell és a pályázatok elbírálásánál minden, a hallgató szociális helyzetére vonatkozó körülményt figyelembe fog venni a bizottság!

Az első fordulóban kizárólag a szociális helyzet kerül értékelésre az 51/2007. Korm. rendelet 21.§. alapján. Azok, akik (szociális) pontjaikkal –nem érik el a ponthatárt, nem jutnak tovább a második bírálati fordulóba, egyúttal pályázatuk elutasításra kerül! (A pályázati fordulók között a pályázóknak egyéb teendőjük nincsen!)

Az 51/2007. Korm. rendelet 16.§ (2) és (3) bekezdésében meghatározott, az egyes szempontokhoz rendelt – a hallgatói normatíva 10% és 20 %-nak megfelelő – minimális összeghatárt a Bizottság a második fordulóba továbbjutó, a ponthatárt elérő hallgatók pályázata esetében tudja csak figyelembe venni!

 

Rendszeres szociális támogatásra három kategóriában lehet jogosult a hallgató:

 • A kategória

A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a (jelenleg 33.300 Ft), amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális támogatásra jogosult (vagyis eléri a pályázatok elbírálása után a Bizottság által megállapított féléves minimumponthatárt), és

 • fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult vagy
 • halmozottan hátrányos helyzetű vagy
 • családfenntartó vagy
 • nagycsaládos vagy
 • 25 éves kor alatti árva

és ezt a pályázati kiírásban szereplő dokumentumokkal igazolja.

 • B kategória

A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a (jelenleg 16.660 Ft), amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális támogatásra jogosult (vagyis eléri a pályázatok elbírálása után a Bizottság által megállapított féléves minimumponthatárt), és

 • hátrányos helyzetű vagy
 • gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy
 • 25 éves kor alatti félárva

és ezt a pályázati kiírásban szereplő dokumentumokkal igazolja.

 • Egyéb kategória

A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 5%-a (jelenleg 8.330 Ft), amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális támogatásra jogosult (vagyis eléri a pályázatok elbírálása után a Bizottság által megállapított féléves minimumponthatárt), és jogosultságát a pályázati kiírásban szereplő dokumentumokkal igazolja, de nem tartozik sem az A kategóriába, sem a B kategóriába.

 

FONTOS TUDNIVALÓK:

0) A szociális helyzet igazolásának módjáról az alábbi HÜB határozat ad részletes tájékoztatást:

1) Hatósági bizonyítvány hiányában a pályázat elutasításra kerül! Ezt a dokumentumot a pályázati időszakban kell feltölteni, hiánypótlására nincs lehetőség! Amennyiben nem kerül feltöltésre (és leadásra) a megadott határidőig („Pályázat benyújtásának határideje”), a kérvény azonnal elutasításra kerül! Amennyiben a hatósági bizonyítványon nem szerepelnek nevek és/vagy születési dátumok, szükséges a lakcímkártyák feltöltése is. A lakcímkártyák feltöltése pótolható, a hatósági bizonyítvány nem!

2) A további igazolások hiánypótlására csak egyszer van lehetőség! Miután a hallgató visszakapta javításra kérvényét, a megadott időpontig („Hiánypótlás vége”) pótolhatja a véleményező által megjelölt nem megfelelő, vagy hiányzó dokumentumo(ka)t, adatokat. Erre a hallgatónak csak egyetlen alkalommal van lehetősége, amennyiben véglegesítette a kérvényét, a Bizottság annak tartalma alapján bírálja el a pályázatot!

3) Csak az egyes mezők mellett található Csatolmány gomb használatával feltöltött igazolásokat tudja figyelembe venni a Bizottság!

4) A szükséges és elfogadható igazolásformákat jelen pályázati kiírás tartalmazza.

5) A Bizottság csak PDF formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el!

6) A feltöltött dokumentumok mérete egyenként nem haladhatja meg a 3 MB-ot.

7) A Bizottság a feltöltött igazolások eredeti példányát bármikor bekérheti. Hamis dokumentumok feltöltése fegyelmi eljárás megindítását vonja maga után!

8) Az elektronikus űrlapon a hatósági bizonyítványon szereplő valamennyi személyt külön-külön fel kell tüntetni, és státuszának megfelelően hiteles dokumentumokkal igazolni kell. Amennyiben valamely, a hatósági bizonyítványon szereplő személy státusza nincs megfelelően igazolva, az egy főre jutó jövedelemre nem adható pontszám!

9) A beérkezett pályázatok a hatályos jogszabályoknak és szabályzatoknak, illetve jelen pályázati kiírásnak megfelelően, valamint az űrlapon bejelölt körülmények és a hozzájuk csatolt igazolások alapján kerülnek elbírálásra.

10) A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a Hallgatói Ügyek Bizottságának tagjai, és az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálatához, illetve feldolgozásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően zajlik.

11) A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, továbbá bírósági jogorvoslattal élhet.

12) A határozat ellen a kézhezvételtől (a tudomásra jutástól) számított 15 napon belül fellebbezésre van lehetőség, amelyet a „Hallgatói Jogorvoslati Bizottság részére” megjelölés mellett a Rektori Titkárságra kell benyújtani.

13) A megítélt támogatás kifizetése csak akkor történhet meg, ha a pályázó (alapértelmezett) bankszámlaszáma, adóazonosító jele és lakóhelye (Neptunban: állandó lakcím) szerepel a Neptunban. Ezen adatok bármelyikének hiányában a kifizetés nem lehetséges. Amennyiben a pályázó a kifizetéshez szükséges adatokat a harmadik kifizetési kísérletig sem rögzíti vagy javítja a Neptunba(n), a számára megítélt ösztöndíjra való jogosultságát elveszti (Hallgatói Követelményrendszer 97. § (9) bekezdés).

Az önkormányzati igazolásért az illetékes önkormányzat nem számolhat fel illetéki díjat. Amennyiben mégis díjkötelesen adná csak ki az igazolást, ezzel az irattal igényeljétek, melyet a HK irodában is kérhettek.

Kérdéseitekkel forduljatok bizalommal a HK-hoz!

Kötelezően csatolandó mellékletek:

 • önkormányzati igazolás a kérelmezővel egy lakcímen élőkről
 • rezsiszámlák (víz, gáz, villany és fűtés)
 • vagy főbérlőtől igazolás a fizetett rezsi összegéről.
 • bérleti szerződés (albérlet)
 • kollégiumi igazolás
 • kereseti igazolás
 • NAV (apeh) jövedelem igazolás (tárgy évi)

Egyéb csatolható mellékletek:

 • munkaügyi központ igazolása
 • nyugdíj/rokkant nyugdíj igazolása
 • rokkantsági fok igazolása
 • fogyatékosság igazolása
 • tartós betegség igazolása
 • önfenntartói nyilatkozat
 • halotti anyakönyvi kivonat
 • árvaellátás összegéről szóló igazolás
 • születési anyakönyvi kivonat (gyermekek vagy testvérek)
 • iskolalátogatási igazolás (gyermekek vagy testvérek)
 • gyes/gyed folyósításának igazolása
 • családi pótlék folyósításának igazolása (ha a pályázó szülő)
 • tartós nevelésbe vételről szóló határozat
 • állami gondozott esetén a gondozó szerv igazolása
 • szülői nyilatkozat alapfokú iskolai végzettségről
 • védelembe vétel igazolása
 • gyermekvédelmi támogatásról szóló igazolás
 • gyámság megszűnéséről szóló jegyzői igazolás
 • bérlet fénymásolat (pl: BKK, Máv)
 • egyéb, közjegyző előtt tett nyilatkozat

A szociális helyzet igazolásának részletes szabályai

Letölthető fájlok

Kapcsolódó

Oktató

Dr. Hoffmann Orsolya

Dr. Hoffmann Orsolya A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára(neveléstudomány) Neveléstudományból szereztem tudományos fokozatot, de meghatározó az úton, amin elindultam az is, hogy eredetileg német szakos

2024/25. tanév őszi félévének rendje

Évnyitó 2024. szeptember 7. (szombat) 9:15 óra (11 órától záróvizsgázottak számára rendezett ünnepség) Levelező tagozat: 2024. szeptember 14. (szombat) 10:15 – Mánfa Regisztráció és elsős

Megszakítás