Főoldal > Pótpályázati felhívás tanulmányi mobilitásra – 2018/19 tanév tavaszi félévére

Pótpályázati felhívás tanulmányi mobilitásra – 2018/19 tanév tavaszi félévére

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola pályázatot hirdet hallgatók számára Erasmus+ tanulmányi mobilitási programban való részvételre a

2018/2019-as tanév tavaszi félévére.

 

 • A mobilitás megvalósulásának ideje: 2018. augusztus 1. és 2019. március 30. között
 • Pályázat leadási határideje: 2018. szeptember 30.
 • Pályázható helyek száma: 2

 

1. A pályázat célja: a hallgatók nemzetközi oktatási és kulturális cseretevékenységének támogatása, lehetővé téve oktatási, nyelvi,

szakmai és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik programországbeli felsőoktatási vagy egyéb intézményben.

 

Támogatott tevékenységek:

 

 • hallgatók tanulmányi célú mobilitása a 2018/2019-as tanév tavaszi félévében (időtartama egy félév, minimum 3 hónap,

maximum 5 hónap).

 

2. A pályázattal elnyerhető ösztöndíj

 

 • Az ösztöndíj folyósításának pénzneme az euró. Az ösztöndíj összege a mobilitás típusa, a fogadó intézmény országa és a

teljesített mobilitás napok száma alapján kerül kiszámításra.

 

A 2018/2019-es tanévben elnyerhető ösztöndíj összegek a fogadó ország szerint:

 

 • Magas megélhetési költségű országok: 500 EUR/hó

 

Franciaország, Olaszország, Nagy-Britannia, Ausztria, Finnország, Svédország, Dánia, Írország, Norvégia, Lichtenstein

 

 • Közepes megélhetési költségű országok: 450 EUR/hó

 

Spanyolország, Németország, Törökország, Hollandia, Belgium, Csehország, Portugália, Görögország, Szlovénia,

Horvátország, Luxemburg, Ciprus, Izland

 

 • Alacsonyabb megélhetési költségű országok: 400 EUR/hó

 

Lengyelország, Románia, Magyarország, Litvánia, Szlovákia, Bulgária, Lettország, Észtország, Málta, Macedónia

 

 • Rendkívüli támogatás hátrányos helyzetű hallgatóknak: 200 EUR/ hó

 

A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal, amennyiben ezt az intézményközi szerződések lehetővé teszik. A két

tevékenységnek egymást követően kell lezajlania. A hallgatónak igazolnia kell, hogy a két tevékenységet ugyanazon fogadó

felsőoktatási intézmény felügyelete alatt végzi el, és tudomásul veszi, hogy a szakmai gyakorlat periódusára vonatkozó havi

támogatási összeg megegyezik a tanulmányi időszakra vonatkozó havi ösztöndíjjal.

 

3. Pályázati feltételek

 

 • Adott képzési ciklusban a hallgató összesített mobilitási időtartama nem haladhatja meg a 12 hónapot a megpályázott mobilitás

időtartamával együtt (beleértve a zero grant mobilitást is), ebbe beleszámít a korábban LLP-ben teljesített Erasmus mobilitási

idő is.

 

 • Csak azon a képzési cikluson belül megvalósuló mobilitásra lehet pályázni, amelyre a hallgató a pályázás pillanatában be van

iratkozva.

 

 • Az Erasmus Bizottság pozitív döntése nem jelenti automatikusan az ösztöndíj folyósítását, ahhoz a támogatási szerződés

megkötése szükséges. Nem köthető támogatási szerződés olyan hallgatóval, aki nem teljesítette a tervezett kiutazása előtti

teljes tanulmányi időszakra vonatkozó minimális kötelezettségeit (kreditszámot). Ha a támogatási szerződés megkötése után,

annak érvényességi idején belül megszűnik a hallgatói jogviszony, akkor a támogatási szerződés érvényét veszíti (kivéve a

végzősök nyári szakmai gyakorlat mobilitás szerződését). Ugyanakkor az ösztöndíj folyósításának alapfeltétele az, hogy a

szükséges pénzügyi keretet az Európai Bizottság az Erasmus+ program romániai lebonyolítója révén a Főiskola számára

megítélje és átutalja.

 

 • Az a hallgató, akinek kiutazását az Erasmus Bizottság támogatja, de ösztöndíjas helyet nem kap, önfinanszírozó státust vehet

igénybe, azaz zero granttal utazhat ki mobilitásra, amennyiben az intézményközi szerződések által rögzített tanulmányi

mobilitás helyek és a fogadó intézmények által biztosított szakmai gyakorlat helyek ezt lehetővé teszik, és amennyiben vállalni

tudja, hogy saját maga biztosítja az utazás és a kint tartózkodás költségeit.

 

 • A hallgató jogosult a mobilitás időtartama alatt mindazon anyagi juttatásokra, amelyek korábbi tanulmányi eredményei alapján

vagy egyéb jogcímen megilletik (pl. tanulmányi ösztöndíj, szociális ösztöndíj), ugyanakkor köteles minden, az intézménnyel

szembeni pénzügyi és egyéb tartozását (tandíj, egyéb adminisztratív díjak, könyvtári kölcsönzés stb.) kiutazása előtt rendezni.

 

3.1 Az Erasmus+ tanulmányi célú mobilitás pályázat részvételi feltételei

 

 • Azokra a partneregyetemekre lehet pályázni, amelyekkel a hallgató szakja szerinti szakterületre vonatkozóan van főiskolánknak

intézményközi (bilaterális) megállapodása (lásd itt).

 

 • Nem pályázhatnak második féléves tanulmányi mobilitás ösztöndíjra azok a hallgatók, akik a 2018/2019-as tanévben végzősök

lesznek.

 

 • A pályázó olyan alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgató lehet, aki:

 

 • aktív hallgatói jogviszonyban van A Tan Kapuja Buddhista Főiskoláva, vagyis a folyó tanévben beiratkozott, aktív félévre

regisztrált a Neptun rendszerben,

 • teljesíti a pályázat benyújtási feltételeit, és alapképzésben részt vevő hallgatók esetében kiutazáskor lesz legalább két

befejezett féléve;

 • magyar állampolgár vagy Magyarországon érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik abból a nyelvből, amelyen az oktatás folyik a fogadó intézményben, és ezt
 • igazolni is tudja (amennyiben nem a magyar az oktatás nyelve);
 • a tervezett külföldi képzési program beilleszkedik a tantervébe (évet halasztani Erasmus+ ösztöndíj miatt nem lehet);
 • vállalja, hogy szükség esetén elvégzi a nyelvi kompetenciák felmérésére szolgáló OLS online teszteket (kiutazás előtt és a

mobilitás után egyaránt), és az online nyelvtanfolyamot;

 • eleget tesz az Erasmus Bizottság által meghatározott egyéb pályázati követelményeknek.

 

3.2 A pályázathoz csatolandó kötelező és opcionális dokumentumok:

 

 • Pályázati űrlap. A formanyomtatvány letölthető innen, elektronikusan kitöltve, papír alapon, aláírva kell benyújtani. A tanulmányi

mobilitáshoz választható felsőoktatási intézmények listája az intézmény honlapján és a kari Erasmus koordinátornál található.

 • Erasmus+ mobilitás nyilatkozat. A formanyomtatványok letölthetők innen, mindkét nyelven kitöltve, papíron, aláírva kell

benyújtani.

 • Érvényes személyi igazolvány másolata.
 • Curriculum Vitae. Europass formátumban, olyan nyelven megszerkesztve, amelyen a hallgató külföldi tanulmányait folytatni

fogja (https://europass.cedefop.europa.eu/en/home).

 • Motivációs levél. Max. 2000 leütés, olyan nyelven, amelyen a hallgató külföldi tanulmányait folytatni fogja.
 • Nyelvtudás igazolása abból a nyelvből, amelyen a hallgató külföldi tanulmányait folytatni fogja (kivéve hogyha a fogadó

intézményben az oktatás nyelve a magyar).

 • opcionális: Tudományos tevékenységre vonatkozó iratok, pl. TDK-n vagy más versenyen való részvétel igazolása; publikációk

esetében a publikáció első és utolsó oldalának, valamint a megjelenés helyéül szolgáló folyóirat, kötet első oldalának másolata;

más szakmai tevékenységről szóló igazolás, oklevélmásolat.

 • opcionális: Közösségi tevékenységről igazolás: pl. önkéntesség, Erasmus tevékenységek szervezésében való részvétel, a

Főiskola érdekében végzett munka stb.

 

A pályázathoz az összes nem opcionálisnak jelölt dokumentum benyújtása kötelező.

 

A pályázati anyagot nyomtatott formában, egy példányban kell benyújtani a TKBF Nemzetközi Irodájában. Hiányos pályázat nem

vehető figyelembe. Aláírás hiánya, adatok hiánya, beadási határidő elmulasztása kizáró ok lehet. Az iratok pótlására a pályázati

határidő lejártáig van lehetőség.

 

A pályázat meghirdetésével egyidejűleg az intézmény közzéteszi a honlapon és hirdetőtáblákon a következő információkat: a

megpályázható helyek szakterületenként (az intézményközi szerződések függvényében), a pályázat további feltételei (pl. szóbeli

meghallgatás kiírása), bírálati szempontrendszer, az Erasmus Bizottság személyi összetétele.

 

Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 30.

 

Jelentkezni a Nemzetközi Irodában lehet.

Kapcsolódó

Oktató

Dr. Hoffmann Orsolya

Dr. Hoffmann Orsolya A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára(neveléstudomány) Neveléstudományból szereztem tudományos fokozatot, de meghatározó az úton, amin elindultam az is, hogy eredetileg német szakos

2024/25. tanév őszi félévének rendje

Évnyitó 2024. szeptember 7. (szombat) 9:15 óra (11 órától záróvizsgázottak számára rendezett ünnepség) Levelező tagozat: 2024. szeptember 14. (szombat) 10:15 – Mánfa Regisztráció és elsős

Megszakítás