Főoldal > Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat a 2023/2024. tanévre

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat a 2023/2024. tanévre

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra azok az államilag támogatott (ösztöndíjas, részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akiknek a 2022/2023. tanév tavaszi féléve aktív és jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

A 2023/2024. tanévre elnyert Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj csak a 2023/2024. tanévben folyósítható. Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, számára a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíja továbbiakban nem folyósítható.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. Havi összege 2022. évben 40.000,- Ft/hónap.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma: 1 fő.

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 64. § (5) bekezdése, 114/D. § (1) bekezdésének c) pontja, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 24. §-a tartalmazza. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj-pályázatok elbírálásának elveiről és módszeréről, a juttatás feltételeiről, az egyes tevékenységek értékeléséről a Főiskola Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatának 3. sz. melléklete rendelkezik.

A beérkezett pályázatokat a HÜB, mint Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottság pontszámokkal értékeli, és egyedi indokolással rangsorolja. A Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottság által javasolt pontszámokról és rangsorról a Tanulmányi Osztály nyújt felvilágosítást. A pontszámokat és a rangsort a Tanulmányi Osztály hozza nyilvánosságra és teszi közzé a hirdetőtábláján és az elektronikus hallgatói portálon egyaránt. A rangsorolt pályázatokat a Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottság az oktatási rektorhelyetteshez és a rektorhoz 2023. július 4-én 16.00 óráig juttatja el.

Az oktatási rektorhelyettes kezdeményezi, hogy a rektor szenátusi titkos elektronikus szavazást írjon ki a rangsorolt pályázatok alapján. Az előterjesztés alapján a Szenátus – várhatólag 2023. július 13-án (csütörtökön) éjfélig dönt a felsőoktatásért felelős miniszter felé felterjeszteni kívánt hallgató személyéről. A Szenátus döntését az elektronikus hallgatói portálon (https://www.tkbf.hu/hallgatoknak/penzugyek/osztondijak/nemzeti-felsooktatasi-osztondij) és a Tanulmányi Osztály hirdetőtábláján közzéteszi, ennek tervezett időpontja: 2023. július 14. (pénteken).

A nyilvánosságra hozatalt követő 15 napon belül van lehetőség fellebbezni. A hallgató a jogorvoslati kérelmet a rektorhoz címezve, a Tanulmányi Osztályra a Neptun rendszeren keresztül nyújtja be legkésőbb 2023. július 31. (hétfő) 14:00 óráig bezárólag. Az elkésett, vagy nem a Neptunban a jogorvoslati kérelem formanyomtatványon benyújtott jogorvoslati kérelmek érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. A jogorvoslati kérelmekről a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság dönt. A Főiskola 2023. augusztus 1-jéig terjeszti fel a pályázatot nyert hallgatót az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak. Az ösztöndíj odaítéléséről a miniszter dönt.

A pályázat feltételei:

  • rendelkezni kell legalább 55 kredittel és legalább 2 aktív félévvel
  • 4,00-nál jobb tanulmányi átlag, félévente minimum 30 kreditet teljesített, elhagyott tárgya nincs (az utolsó 2 félévben külön-külön);
  • egyéb tanulmányi kiválóság;
  • buddhista tárgyú szakmai tevékenység (egy éven belül);
  • buddhista gyakorlattal kapcsolatos tevékenység (egy éven belül).

A pályázathoz szükséges mellékelni:

  • azon tevékenységek és eredmények leírását, amely alapján a pályázó a „TKBF Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati lap (maximum 150 pont)” nyomtatvány pontot kíván kapni a pályázata elbírálása során;
  • buddhista tárgyú szakmai tevékenység, illetve gyakorlat, egyéb szakmai tevékenység dokumentálását (OTDK és TDK oklevelek, nyelvvizsga bizonyítványok másolata, publikációk, szakmai rendezvények, tanulmányi versenyeken való részvétel, közéleti, sport és egyéb tevékenység igazolása stb.) fénymásolatban;
  • szakmai jellegű önéletrajzot.

Figyelem! A 2023/2024. tanévi pályázathoz leckekönyv másolatot mellékelni nem szükséges, a tanulmányi eredményt a Neptunban az oktatók által rögzített érdemjegyek, értékelések alapján a Tanulmányi Osztály hivatalból csatolja a benyújtott kérelemhez.

A pályázat benyújtási határidő utáni tanulmányi teljesítés a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elbírálásánál nem vehető figyelembe.

A nemzeti felősoktatási ösztöndíj pályázati lap a jelen kiírás melléklete.

A pályázatokat a Neptun kérvénykezelőben az „NFÖ_2023” nyomtatvány kitöltésével és az előírt mellékletek feltöltésével kell a Tanulmányi Osztály részére benyújtani.

A pályázatok benyújtási határideje: 2023. július 3-án (hétfő) 23.59 óra.

A benyújtott kérelmekkel kapcsolatban hiánypótlási felhívást a Tanulmányi Osztály nem ad ki, kiegészítő anyagot a benyújtott kérelemhez kizárólag a pályázati benyújtási határidő végéig lehet beadni.

Az elkésett vagy hiányosan benyújtott pályázatokat sajnos, nem tudjuk elbírálni.

Budapest, 2023. május 8.

Győri Péter tanulmányi igazgató

Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottság /Tanulmányi Osztály

Letölthető fájlok

Kapcsolódó

Oktató

Dr. Hoffmann Orsolya

Dr. Hoffmann Orsolya A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára(neveléstudomány) Neveléstudományból szereztem tudományos fokozatot, de meghatározó az úton, amin elindultam az is, hogy eredetileg német szakos

2024/25. tanév őszi félévének rendje

Évnyitó 2024. szeptember 7. (szombat) 9:15 óra (11 órától záróvizsgázottak számára rendezett ünnepség) Levelező tagozat: 2024. szeptember 14. (szombat) 10:15 – Mánfa Regisztráció és elsős

Megszakítás