Főoldal > Állami ösztöndíjas tanulmányok

Állami ösztöndíjas tanulmányok

A nemzeti felsőoktatási törvény szerint egy személy – állami ösztöndíjjal támogatott felsőoktatási szakképzésben, alap-, valamint mesterképzésben – főszabályként 12 féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat, ez az ún. támogatási idő. Amennyiben a hallgató a támogatási idő alatt nem tudja befejezni tanulmányait, azt csak önköltséges képzési formában folytathatja.

Ebben a részben az „államilag támogatott” meghatározás alatt érteni kell mind a 2005. évi felsőoktatási törvény szerinti „államilag támogatott” meghatározást, mind a 2011. évi nemzeti felsőoktatási törvény szerinti „magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott” meghatározást.

12 félév felhasználására vonatkozó fontosabb szabályok a következők:

  • 12 félévbe beleértendő a hallgatói jogviszony keretében folytatott felsőfokú szakképzés (a tanulói jogviszonyban folytatott felsőfokú szakképzés viszont nem!), a felsőoktatási szakképzés, az alapképzés, a mesterképzés, továbbá az osztatlan mesterképzés keretében folytatott tanulmányok. A doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje legfeljebb hat félév lehet és nem számít be a főszabály szerinti 12 féléves támogatási időbe.
  • Speciális esetekben – például azoknál az osztatlan mesterképzéseknél, ahol a képzési és kimeneti követelmények szerint a képzési idő 10 félévnél hosszabb – a támogatási idő legfeljebb 14 félév lehet, illetve pl. a fogyatékossággal élők esetében a támogatási idő 4 félévvel megnövelhető.

A támogatási időbe be kell számítani a megkezdett (de be nem fejezett) államilag támogatott félévet is, kivéve, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet! A támogatási időbe történő be nem számítás megállapításához a felsőoktatási intézményhez nyújtható be kérelem.

Az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje, vagyis ha valaki egy 6 féléves képzési idejű állami ösztöndíjjal támogatott képzésben vesz részt, de azt ténylegesen 6+2=8 félévnél tovább folytatja, a 9. félévtől ebben a képzésben már kizárólag önköltséges formában folytathatja tanulmányait. Figyelem! Főszabályként a képzési idő lehet államilag támogatott, a 2 félévvel történő hosszabbítás csak lehetőség. Ugyanazon a szakon a korábban már felhasznált támogatási idő is beszámít a képzési idő+2 félév számításakor (azaz, ha a hallgató pl. a 7 féléves gépészmérnöki alapképzési szakon korábban már felhasznált 4 félévet és újra felveszik erre a szakra, úgy legfeljebb már csak 3+2 félévig lehet állami ösztöndíjas).

Az állami ösztöndíjjal támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban korábban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azonban a főszabály szerinti 12 félév fennmaradó részének erejéig lehet állami ösztöndíjas tanulmányokat folytatni.

Amennyiben a hallgató egyszerre több állami ösztöndíjas képzésben is tanulmányokat folytat, úgy a párhuzamos támogatott féléveket egyenként (és nem egyként) kell számítani, azaz a párhuzamos támogatott félévek összeadódnak.

Figyelem! Azok, akik a jelentkezéskor vagy azt megelőzően folytatnak/folytattak a felsőoktatásban tanulmányokat, e tényről, valamint az igénybe vett, támogatott félévek számáról a felsőoktatási felvételi jelentkezés folyamán büntetőjogi felelősségük tudatában kötelesek nyilatkozni!

Azon jelentkezők esetén, akik 2006. március 1-je előtt szereztek felsőfokú oklevelet és újra felsőoktatási tanulmányokat kezdenek, az alábbiakat kell alkalmazni állami ösztöndíjas képzésre történő felvételkor:

  • amennyiben a jelentkező 2006. március 1. előtt – az 1996-ban bevezetett – költségtérítéses finanszírozási formában szerzett oklevelet és ezt a beiratkozáskor a korábbi felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással bizonyítani tudja, úgy a támogatási idő szempontjából a költségtérítéses képzés nem vehető figyelembe,
  • amennyiben a jelentkező a 2006. március 1. előtt szerzett oklevele tekintetében nem tudja igazolni, hogy azt költségtérítéses finanszírozási formában szerezte, úgy hét államilag támogatott félév igénybevételét kell vélelmezni oklevelenként. E vélelemmel szemben a hallgató a felsőoktatási intézménybe történő beiratkozáskor igazolással élhet (amennyiben pl. a képzés rövidebb volt 7 félévnél).

A 2006. március 1. előtt oklevelet szerzett jelentkezők a jelentkezési űrlapon NE írjanak be félév-darabszámot ezen oklevelek tekintetében, mivel mindegyik, 2006. január 1. előtt szerzett oklevél esetében hét államilag támogatott félév felhasználását kell vélelmezni (kivéve, amennyiben a jelentkező/hallgató a vélelmet igazolással megdönti vagy igazolja a költségtérítéses finanszírozási formát).

A nemzeti felsőoktatási törvény a korábbi képzési rendszer szerinti főiskolai szintű végzettséget alapfokozatnak, az egyetemi szintű végzettséget mesterfokozatnak felelteti meg. A megfeleltetés végzettségi szint és nem ciklus szerinti.

A fennmaradó támogatási időt alap- vagy mesterképzésben is fel lehet használni attól függetlenül, hogy a jelentkező/hallgató rendelkezik-e már valamelyik képzési ciklusban, vagy a korábbi főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben szerzett államilag támogatott oklevéllel.

forrás: felvi.hu (2015.12.23)

Kapcsolódó

Oktató

Dr. Hoffmann Orsolya

Dr. Hoffmann Orsolya A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára(neveléstudomány) Neveléstudományból szereztem tudományos fokozatot, de meghatározó az úton, amin elindultam az is, hogy eredetileg német szakos

2024/25. tanév őszi félévének rendje

Évnyitó 2024. szeptember 7. (szombat) 9:15 óra (11 órától záróvizsgázottak számára rendezett ünnepség) Levelező tagozat: 2024. szeptember 14. (szombat) 10:15 – Mánfa Regisztráció és elsős

Megszakítás