Főoldal > Külföldi részképzés

Külföldi részképzés

Pályázati határidő: 2016. szeptember 20. (kedd)

A Campus Mundi pályázat célja

Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi részképzésre elsősorban ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére.

A pályázat célja, hogy a hallgató a külföldi partneregyetemen teljesített tanulmányai alatt az itthoni tanulmányaihoz szorosan kötődő kurzusokat teljesítsen, és interkulturális tapasztalatot szerezzen, mely hazatérését követően a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben vagy további tanulmányaihoz előnyt biztosít. A hallgatók a küldő egyetem érvényes Erasmus+ és kétoldalú szerződései alapján az Erasmus+ programországaiban, partnerországokban vagy egyéb országban teljesíthetik külföldi tanulmányaikat. Jelen felhívás keretében nem pályázható a Stipendium Hungaricum programban részt vevő országba vagy területre történő kiutazás, erre vonatkozóan külön felhívás fog megjelenni. A fogadó egyetemen a nyertes hallgatók tandíjmentesen tanulhatnak. A félévi részképzés során legalább 20, egy trimeszter esetén legalább 15 sikeresen teljesített ECTS kreditet, vagy azzal egyenértékű kreditet kell megszereznie vagy óraszámot teljesítenie a hallgatóknak, amit a küldő intézménynek a hallgató tanulmányaiba be kell számítania. Mester- és doktori képzés esetén kutatási tevékenység is támogatható, amennyiben ez a tanulmányi követelményekhez szorosan kapcsolódik.

 • A külföldi részképzés minimális időtartama 3 hónap (90 nap) az utazási napokon kívül.
 • Támogatás jellemzően 5 hónapra nyerhető el, kivételesen indokolt esetben igényelhető maximum 12 hónapra ösztöndíj.
 • A mobilitás időtartama legkésőbb 2017. szeptember 30-ig tarthat.

FONTOS!! Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe: Konzuli Szolgálat

A fogadó egyetem kiválasztása

Részképzést teljesíteni a küldő felsőoktatási intézmény külföldi partneregyetemeinek egyikén lehet. A küldő felsőoktatási intézmény közzéteszi az Erasmus+ program vagy más kétoldalú szerződés keretében együttműködő intézmények listáját a szerződésben rögzített tématerületek és képzési szintek és kutatási területek, az oktatás nyelve, valamint létszámok megjelölésével, a pályázó hallgatók pedig a saját képzési területüknek, képzési szintjüknek és nyelvtudásuknak megfelelő partnerintézményekből választhatnak legfeljebb hármat.

A partneregyetemek listájában nem szereplő egyetemre nem lehet pályázatot benyújtani. 

A pályázat benyújtására jogosultak köre

Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló hallgatója nyújthat be pályázatot, aki:

 • alapképzés esetében legalább 2 lezárt félévvel rendelkezik (mester- és doktori szinten legalább 1 lezárt félév az előfeltétel);
 • alapképzés esetében legalább 3 lezárt félévvel fog rendelkezni a részképzés megkezdésekor (mester- és doktori szinten nem előfeltétel);
 • a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik;
 • az oktatás nyelvéből/nyelveiből megfelelő (legalább B2 szintű, komplex) nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó egyetem ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó);
 • Erasmus+ programországba tervezett kiutazás esetén benyújtotta Erasmus+ részképzésre vonatkozó pályázatát;
 • vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét.

FONTOS!! Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjal folytatnak magyarországi tanulmányokat. 

Az elnyerhető támogatás összege

A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a nyertes pályázó havi 186 000 – 277 200 Ft ösztöndíjban részesül. A támogatás összege időtartam-arányosan kerül meghatározásra (félhavi kerekítés elvével). Az ösztöndíjas időszak időtartamába európai országok esetén 1+1 napot, míg Európán kívüli országokba 2+2 napot számítunk be az utazási napokra. (Az ösztöndíj utalása két részletben történik, a támogatási szerződés aláírását követően az ösztöndíj 90%-át utaljuk, a fennmaradó 10%-ot pedig hazaérkezés és a mobilitás lezárását követően.) 

A támogatás összege országkategóriánként

 Erasmus+ programországok:

Országkategória Megélhetési támogatás
 • Alacsonyabb megélhetési költségű európai országok: 
  Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Málta, Románia, Szlovákia

max. 186 000 Ft/hó

 • Közepes megélhetési költségű  európai országok: 
  Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Törökország

max. 201 500 Ft/hó

 • Magas megélhetési költségű európai országok: 
  Ausztria, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Írország, Liechtenstein, Norvégia, Olaszország, Svédország

max. 217 000 Ft/hó

 •  Egyéb országok:

max. 277 200 Ft/hó

Kiegészítő pályázati lehetőségek:

Szociális kiegészítő támogatás: az a pályázó hallgató jogosult szociális kiegészítő támogatásra, aki a felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során:

 • hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként többletpontokat kapott,

vagy az elmúlt két tanév valamelyik félévében

 • Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül(t), vagy
 • rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül(t), vagy
 • HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt), vagy
 • az „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt), vagy
 • a Roma szakkollégium tagja (volt).

A szociális kiegészítő támogatásra vonatkozó igényt a jogosultság alapjának megjelölésével a pályázati űrlapon kell jelezni. A jogosultságra vonatkozó igazolást a csatolandó mellékletek között fel kell tölteni a pályázati felületre. Amennyiben a pályázó a fenti jogosultságok egyikét igazolja, és Campus Mundi ösztöndíj-támogatást nyer, a kiegészítő támogatásra automatikusan jogosult lesz.
A szociális kiegészítő támogatással emelt ösztöndíj összege célország-kategóriánként eltérő:

 • alacsonyabb megélhetési költségű európai országok esetében 217 000 Ft/hó,
 • közepes megélhetési költségű európai országok esetében 232 500 Ft/hó,
 • magas megélhetési költségű európai országokba 248 000 Ft/hó,
 • egyéb országokba 300 000 Ft/hó.

Tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élő hallgatók kiegészítő támogatása: a látássérült, mozgássérült, hallássérült, cukorbeteg, tej- vagy lisztérzékeny, illetve fogyatékossággal élő vagy a betegségük miatt folyamatos orvosi felügyeletre szoruló személyek a betegségükből vagy speciális helyzetükből adódó, a külföldi tartózkodás során felmerülő pluszköltségek finanszírozásához benyújthatnak támogatási igényt, amennyiben a betegségük igazolhatóan jelentős többletköltségeket okoz a külföldi tartózkodás során az átlagos külföldi megélhetési költségekhez képest. A kiegészítő támogatásra vonatkozó igény összegét, felhasználásának tervezett módját és indoklását a jogosultság alapjának megjelölésével a pályázati űrlapon kell jelezni. A pályázati űrlapon a pályázónak tételesen fel kell sorolnia, hogy milyen tételekre mekkora összegű támogatást igényel. Nem igényelhető támogatás olyan tételekre, amelyek Magyarországon is felmerülnek, beszerezhetők itthon, és kivihetők külföldre (pl. első háromhavi gyógyszeradag). A támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt tételekre használható fel. A jogosultság igazolásához a csatolandó mellékletek között fel kell tölteni a pályázati felületre a kezelőorvos (háziorvos vagy az illetékes szakorvos) által három hónapnál nem régebben kiállított kórtörténeti összefoglalót a betegségről (amely tartalmazza a kórelőzményt, az eddigi diagnosztikus vizsgálatokat, kezeléseket, eredményeket), vagy krónikus betegség esetén a betegség megállapításának igazolását. Amennyiben a pályázó a jogosultságot megfelelően igazolja, és Campus Mundi ösztöndíj-támogatást nyer, a kiegészítő támogatásra jogosult lesz. A kiegészítő támogatás összegét független orvosszakértők közreműködésével a Tempus Közalapítvány határozza meg. A döntés ellen fellebbezésre nincs lehetőség. Az elszámolás feltételeit a támogatási szerződés határozza meg.

A pályázat benyújtása

Pályázatot a www.scholarship.hu oldalon elérhető on-line pályázati űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával lehet beadni.

Csatolandó mellékletek:

 • Szaktanári ajánlás és intézményi jóváhagyás (szakvezető vagy tanszékvezető/intézetvezető és a nemzetközi kapcsolatokért felelős szervezeti egység jóváhagyása) (minta);
 • Tanulmányi Osztály által kiadott Törzslap a hallgató tanulmányainak féléves adatairól, melyen szerepel az összesített korrigált kreditindex;
 • A kitöltött és aláírt motivációs levél és tanulmányi terv / munkaterv;
 • A tanulmányok nyelvének/nyelveinek megfelelő ismeretét igazoló dokumentum: legalább B2 szintű (középfokú), komplex nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) vagy más, hitelt érdemlő igazolás a legalább B2 szintű (középfokú), komplex nyelvtudás(ok) meglétéről (amennyiben a fogadó egyetem ettől eltérő nyelvi követelményeket támaszt a kiutazó hallgatókkal szemben, akkor az az irányadó!);
 • OTDK, TDK 1-3. helyezés vagy különdíj esetén igazolás; tudományos munka vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás (szakmailag elismert kiadványban publikációs tevékenység, tudományos cikk) elérhetősége (linkje), vagy nemzetközi szakmai konferencián előadás megtartására vonatkozó oklevél vagy igazolás, nemzetközi szintű versenyen elért helyezésről vagy különdíjról igazolás;
 • A jelenlegi tanulmányokhoz kapcsolódó egyéb kiemelkedő tudományos, művészeti és sporttevékenység igazolása;
 • Egyéb közéleti tevékenység igazolása (pl. külföldi hallgatók mentorálása, mobilitási órán történő előadás, HÖK, ESN, egyéb nemzetközi hallgatói szervezetben betöltött tagság stb.);
 • Szociális kiegészítő támogatásra való jogosultság esetén hivatalos igazolás (minta);
 • Tartósan beteg vagy fogyatékkal élő hallgatók 3 hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglalója, vagy krónikus betegség esetén a betegség megállapításának igazolása;
 • Egyéb, a pályázat szempontjából fontosnak tartott dokumentumok.

Pályázat benyújtásának módja:

 • amennyiben a hallgató Erasmus+ programországban teljesítendő részképzésre pályázik, akkor az Erasmus+ részképzésre vonatkozó pályázatot is be kell nyújtania a küldő felsőoktatási intézmény Erasmus+ ügyekkel foglalkozó szervezeti egységéhez a helyi Erasmus+ pályázati felhívásnak megfelelően;
 • amennyiben a hallgató egyéb országba pályázik, akkor csak a Campus Mundi pályázatot kell beadnia, de feltétlenül konzultáljon az intézmény nemzetközi irodájával.

Pályázat véglegesítésének határideje:

 • tavaszi forduló: 2016. március 10. (csütörtök) 23:00 óra
 • őszi forduló: 2016. szeptember 20. (kedd) 23:00 óra

A pályázatok bírálata, döntés

Az értékelés menete:

 • A benyújtott pályázatokat a küldő felsőoktatási intézmény formailag elbírálja. A formai hibás pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek;
 • A formailag elfogadott pályázatokat a küldő intézmény az előre meghatározott bírálati szempontrendszer alapján (kutatási tevékenység esetén külső szakértő bevonásával) értékeli (1. sz. melléklet) az elektronikus pályázati rendszerben;
 • A Tempus Közalapítvány kuratóriuma a rendelkezésre álló keretösszeg figyelembevételével dönt az ösztöndíjasok létszámáról és az egyéni ösztöndíjak összegéről. A döntés várható időpontja a beadási határidőtől számított legfeljebb 2 hónap;
 • A döntést követően a pályázati rendszerben a Tempus Közalapítvány beállítja a pályázat státuszát (támogatott/várólistás/elutasított). Az Erasmus+ program keretében kiutazó, Campus Mundi ösztöndíjat nyert hallgatók számára a küldő intézmény előkészíti az Erasmus+ zéró grant támogatási szerződést;
 • A pályázati rendszerből letölthető lesz a Tempus Közalapítvánnyal megkötendő Campus Mundi egyéni támogatási szerződés. (A várólistás hallgatók ösztöndíjas hallgatók visszalépése esetén kaphatnak támogatott státuszt; ezt a pályázati rendszerben jelezzük majd.)

A Tempus Közalapítvány kuratóriumának döntése ellen fellebbezésre nincs lehetőség.

A pályázatot benyújtók pályázatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy a szerződéskötés elmaradása, a pályázati felhívás visszavonása, módosítása, új pályázati felhívás közzététele, valamint a meghirdetett pályázati tevékenység elmaradása miatt kártérítési vagy egyéb megtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem léphetnek fel sem a küldő intézménnyel, sem a Tempus Közalapítvánnyal szemben.

A Campus Mundi ösztöndíj más, a Tempus Közalapítvány által kezelt mobilitási ösztöndíjjal, EU-s anyagi támogatással nem vonható össze, és semmilyen más olyan pályázattal, támogatással, mely ugyanarra a tevékenységre, illetve időtartamra nyújt finanszírozást. Amennyiben rendelkezik, vagy rendelkezni fog ilyen ösztöndíjjal, és a jelen kiírásra benyújtott pályázatáról pozitív támogatói döntés születik, a pályázónak nyilatkoznia kell, melyiket veszi igénybe. Nyertes pályázat esetén az ösztöndíjszerződés aláírásával az ösztöndíjas vállalja a fentiek maradéktalan betartását.

Kiegészítő információk:

A pályázat eredményességének feltétele, hogy a pályázó Erasmus+ programországban történő részképzés teljesítéséhez az intézményi Erasmus+ pályázaton is benyújtotta Erasmus+ státusz elnyerésére szóló pályázatát, és annak megvalósítását a küldő intézmény támogatja. (Csak nyertes Erasmus+ pályázattal rendelkező hallgató kaphat Campus Mundi ösztöndíjat.)
Nem magyar állampolgárok vagy kettős állampolgárságú hallgatók az állampolgárságot adó ország irányába nem nyújthatnak be pályázatot.
Nem nyújthat be pályázatot, illetve nem kaphat Campus Mundi ösztöndíjat:

 • akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, vagy ezt követően a pályázat elbírálása során bármikor;
 • aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésében foglaltakat nem vagy csak részben teljesítette;
 • aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, a 2007. évi CLXXXI.tv. 6.§ és 8.§-a értelmében;
 • akinek a részvételből való kizártságának tényét a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 13. §-a alapján az erre vonatkozó hivatalos honlapon (www.kozpenzpalyazat.gov.hu) közzétették.

FONTOS!! A pályázati határidő lejárta után hiánypótlásra nincs lehetőség.
Egy pályázati fordulóban a hallgató ösztöndíj-típusonként egy-egy pályázatot nyújthat be. Amennyiben egyszerre több ösztöndíjtípusra pályázik, a pályázott tevékenységek és a megvalósítás időszakai nem eshetnek egybe.
A Campus Mundi program teljes futamideje alatt (2016-2021) egy hallgató képzési ciklusonként legfeljebb 12 hónap időtartamban nyerhet el támogatást (részképzés és szakmai gyakorlat összes időtartama). Ebbe a rövid tanulmányút ideje nem tartozik bele.
A pályázati határidő előtt már megkezdett tevékenységre visszamenőleges támogatás nem igényelhető.

A pályázat beadásával a pályázó egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat megvalósításával kapcsolatos valamennyi adatát küldő intézménye és a Tempus Közalapítvány kezelje.

Bővebb információ és a pályázat benyújtásával kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdésekre adott válaszok a www.campusmundi.hu honlapon megtalálhatók. További kérdések esetén a campusmundi@tpf.hu e-mail címen vagy a +36-1-237-1310 telefonszámon érdeklődhet.

A pályázati felhívás teljes szövege letölthető ide kattintva.

Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a Campus Mundi pályázati felület a www.scholarship.hu oldalon lesz elérhető! A csatolt mintadokumentumok kitöltését elkezdhetik, azok kitöltött, aláírt verzióit a pályázati felületen kell majd feltölteni.

Kapcsolódó

2025. júniusi védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó

2025. januári védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó