Szervezeti felépítés

A főiskola döntéshozó és tanácsadó testületei

A Szenátus a legfőbb döntéshozó testület, amely a nemzeti felsőoktatási törvényben, valamint intézményi szabályzatban meghatározott feladatokat látja el és ezek megvalósítása érdekében döntési, véleményezési és javaslattevő jogokat gyakorol. Ezen kívül bármely, a főiskola irányításának és működésének keretébe tartozó ügyben állásfoglalásra jogosult.
A Szenátus tagjainak létszáma 31 fő. A tanács tagjai a rektor, a gazdasági igazgató, valamint főiskolai oktatók, dolgozók és hallgatók képviselői.

A Főiskolai Tanács a Szenátus  döntéseinek legfőbb előkészítő és végrehajtó testülete. A Főiskolai Tanács elnöke a rektor, tagjai közül két főt az Egyház delegál, két főt a Szenátus választ. A Főiskolai Tanács tagja továbbá a Hallgatói Képviselet mindenkori elnöke 

Főiskolai szintű egyéb testületek

A Tudományos Tanács irányításával működik a Főiskolán folyó kutatások ösztönzésére, megszervezésére, összehangolására és finanszírozására létrejött Kelet-Nyugat Kutatóintézet. A Kutatóintézet célja a buddhista hagyomány tudományos igényű kutatása, a buddhista vallásgyakorlat aktuális alkalmazási lehetőségeinek kutatása, buddhista interdiszciplináris tanulmányok folytatása, feladata a főiskolai képzés minőségének biztosításában és fejlesztésében való részvétel, a pályázatfigyelés és pályázatkészítés, továbbá a Főiskola nemzetközi kapcsolatainak szervezése. A Tudományos Tanács tagjait a Szenátus választja meg a tudományos fokozattal rendelkező oktatók közül.

A Hallgatói Ügyek Bizottsága (HÜB) a hallgatók tanulmányi és vizsgaügyeiben általános ügyintézői hatáskört gyakorol. A HÜB látja el a Kreditátviteli Bizottság továbbá a Főiskolai Szociális és Ösztöndíjbizottság feladatait is, amely a hallgatók szociális térítési és juttatási ügyeinek intézését, kérelmeik elbírálását végzi. A bizottság elnöke a rektorhelyettes, tagjai közül egyet a Szenátus választ, egyet pedig a hallgatói önkormányzat hallgatói képviselete delegál. 

A Hallgatói Fegyelmi Bizottság (HFB) hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyekben a fegyelmi eljárást folytatja le. A HFB elnökét, egy oktatói tagját, illetve az elnökhelyettesét és két oktatói póttagját a Szenátus választja, míg a hallgatói képviselete egy aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező tagot és két póttagot delegál.

A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság (HJB) a hallgatók tanulmányi, valamint fegyelmi és kártérítési ügyeiben másodfokon eljáró szerv. A hallgató által a főiskola első fokú döntése vagy intézkedése, illetve intézkedések elmulasztása ellen előterjesztett jogorvoslati kérelem tárgyában, külön szabályzatban meghatározott módon jár el. A HJB elnöke hivatalból a rektor (összeférhetetlenség esetén: a rektorhelyettes), két-két tagot és két-két póttagot a Szenátus választ, illetve a hallgatói képviselet delegál.

Az Alkalmazotti Etikai Bizottság feladata elbírálni, hogy valamely, a Főiskola alkalmazottja, oktatója által tanúsított magatartás összeegyeztethető-e a Főiskola által képviselt erkölcsiséggel. A Bizottság tagjait a Szenátus választja.

A Minőségirányítási Bizottság a törzsanyag tartalmáért, annak megvalósulásáért, fejlesztéséért és minőségbiztosításáért felel, és részt vesz az oktatásszervezésben. Elnöke a rektor, tagjai közül egy főt az Egyház delegál, egy főt a Szenátus választ, egy hallgatót pedig a hallgatói képviselet delegál.

A Belső Habilitációs Tanács látja el a Főiskolán a belső habilitációs feladatokat, három tagját és egy póttagját a Főiskolai Tanács választja a tudományos fokozattal rendelkező oktatók közül.

A Tudományos Diákköri Tanács (FTDT) a rektorhelyettes felügyeletével működő szerv, amelynek elnökét és titkárát a rektor bízza meg és amelynek munkájában a hallgatói képviselet által delegált tag is részt vesz.

Érdekképviseleti szervek

A Főiskolai Hallgatói Önkormányzat az intézmény önkormányzatának részeként működik. A hallgatói önkormányzatnak tagja a felsőoktatási intézmény minden beiratkozott hallgatója függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen oktatási formában végzi. A hallgatói önkormányzat tisztségviselőit és képviselőit a hallgatók választják meg. Ennek során minden hallgató választó, illetve választható. Érvényes a választás, ha azon legalább a hallgatók egynegyede részt vesz.

A főiskola magasabb vezetői

Rektor

A főiskolát a rektor vezeti, aki a főiskola folyamatos, jogszerű és hatékony működéséért, valamint az alapító okirat szerinti feladatok maradéktalan teljesítéséért egyszemélyi felelős vezető.

Rektorhelyettesek

A rektort feladatai ellátásában a rektorhelyettes segíti, akit a főiskola vezető oktatói közül nyilvános pályázat alapján a Szenátus előzetes véleményének meghallgatása után, a rektor bíz meg, illetve ment fel. A rektorhelyettes irányítja A Tan Kapuja Oktatási Intézetet, amely a Főiskola integrált oktatási szervezeti egysége. 

Gazdasági igazgató

A gazdasági igazgató feladata a Főiskola gazdálkodási (bérügyi, munkaügyi, pénzügyi, számviteli, vagyongazdálkodási és üzemeltetési) ügyeinek adminisztratív és technikai lebonyolítása a Rektori Hivatal közreműködésével. A gazdasági vezető felelős a Főiskola pénzgazdálkodásáért és a pénzügyi adminisztráció irányításáért.

Vezető beosztások a főiskolán

Rektori hivatalvezető

A rektori hivatal vezetőjének feladataihoz tartozik a gondnokság, az informatikai- és a tanulmányi osztály felügyelete, munkáinak koordinálása.

A Kelet-Nyugat Kutatóintézet vezetője

A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán folyó kutatások ösztönzésére, megszervezésére, összehangolására és finanszírozására a Főiskolán Kelet-Nyugat Kutatóintézet néven kutatóintézet működik. A Kutatóintézet célja a buddhista hagyomány tudományos igényű kutatása, a buddhista vallásgyakorlat aktuális alkalmazási lehetőségeinek kutatása, buddhista interdiszciplináris tanulmányok folytatása, feladata a főiskolai képzés minőségének biztosításában és fejlesztésében való részvétel, a pályázatfigyelés és pályázatkészítés, továbbá a Főiskola nemzetközi kapcsolatainak szervezése. A Kutatóintézet szolgáltatási tevékenységet is végez, amelynek fő célja a kutatás finanszírozása. A Kutatóintézet élén a négytagú Tudományos Tanács áll, amelynek tagjait a Szenátus választja meg négy évre az Egyház jóváhagyásával. A Tudományos Tanács tagjai közül maga választja meg a Kutatóintézet vezetőjét, akit a Főiskolai Tanács javaslatára a Szenátus erősít meg és a rektor nevez ki négy évre.