Főoldal > Erasmus+ > Charta > Elvi nyilatkozat
A Főiskola az európai felsőoktatási környezetben is egyedülálló helyzetben van. Az egyetlen akkreditált buddhista felsőoktatási intézmény nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában. Ebben a tekintetben számos ponton fejleszthető és fejlesztendő a nemzetközi kapcsolatrendszerünk. A Főiskolán a nemzetközi folyamatok központilag szervezettek, fejlesztési tervben dokumentáltak. A terveket a céljaink mentén folyamatosan felülvizsgáljuk. Nemzetközi kapcsolatok kiépítésével ötleteket, tudást és tapasztalatokat cserélhetünk. Létfontosságú az olyan oktatási és kutatási környezet kialakítása, ahol ez a csere megtörténhet. Nemzetközi kapcsolatok létrejöhetnek online vagy olyan mobilitási programokon és megállapodásokon keresztül, melyek tanulmányokat, kutatómunkát és együttműködést foglalnak magukba. A Főiskola egy olyan nemzetközi intézmény kíván lenni, ahol az oktatást és a kutatómunkát a sokszínűség jellemzi; ami távlatokat nyit, és segíti az interkulturális gondolkodást. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tárt karokkal várja azon leendő hallgatóit, akiket érdekel a buddhizmus bármely irányzata, vagy szeretnének mélyreható ismereteket szerezni a buddhizmus történetéről, kultúrájáról, szemléletéről és alkalmazásáról. Úgy gondoljuk, hogy minden egyes hozzánk érkező hallgató hozzátesz valamit a közösséghez, színesíti a palettát, újfajta megközelítéseket hordoz magában. Továbbá a Főiskola támogatja és segíti hallgatóit, hogy eljussanak olyan külföldi országokba, ahol eredeti környezetben tudják megtapasztalni a buddhizmust, mint vallást vagy ahol buddhista és összehasonlító vallástudományi tanulmányokat folytathatnak. Az ide látogató hallgatóknak lehetősége van megismerni egy igazi buddhista közösséget. Emellett elmélyíthetik tudásukat a buddhizmusról és annak európai magyar alkalmazásáról, kultúrájáról. A főiskolai kurzusokon kívül meditációkon és elvonulásokon is részt vehetnek. A Főiskola 2020-tól érvényes megújított tanterve magas színvonalú kultúrtörténeti, filozófiai, nyelvi és gyakorlati kurzusokat kínál BA és MA szinten egyaránt. Angol nyelvű kurzuskínálatunkat folyamatosan bővítjük elismert nemzetközi vendégoktatók és szerzetestanárok segítségével. A 30 éves hazai, magyar nyelvű oktatási tapasztalatainkra alapozva folyamatban van egy angol nyelvű képzés kidolgozása is, amelyet a MAB a Főiskola 2020-as akkreditálásakor szintén létrehozni ajánlott. A Főiskola támogatja a kialakult kutatói hálózatok folyamatos fejlesztését, és pozitív hozzáállásra ösztönzi az oktatókat és a kutatókat a nemzetközivé válás irányában. A Főiskola folyamatosan a hallgatók, oktatók és az adminisztratív személyzet mobilitásáért fog dolgozni, ezzel is hozzájárulva a nemzetközi folyamatok magasabb szintű megértéséhez, hogy nemzetközileg elismertebbé váljon. A Főiskola azokat a feltételeket is fejleszti, melyek a Magyarországról vagy nemzetközi intézményekből érkező hallgatók, kari és adminisztratív munkatársak befogadását előmozdítják. Az első 30 éve alatt A Tan Kapuja Buddhista Főiskola a hallgatók, oktatók és kutatók népszerű buddhista találkozási pontjává nőtte ki magát, nemzetközi tapasztalatokkal és elismeréssel. A Főiskola tevékenységeinek minden formájában igyekszik magáévá tenni az interkulturális szemléletet, és tisztelettel fordul a különböző kultúrákból és háttérből érkező emberek felé. A nemzetközivé válás fogja meghatározni egész működésünket a közeljövőben, ami természetes részévé fog válni a Főiskolán folyó oktatásnak és kutatásnak.

Főbb céljaink:

 1. A magyarországi buddhizmus beágyazódása a nemzetközi, azon belül is az európai, ill. specifikusan a DK-Ázsiai szakmai-tudományos közéletbe.
 2. A buddhizmuskutatás friss eredményeinek megismerése, hozzájárulás a nemzetközi buddhista hittudományi diskurzushoz.
 3. Angol nyelvű nemzetközi BA és MA program indítása 2022-től.
 4. Nemzetközi buddhista kutatószervezetekkel való együttműködés, tudástranszfer.
 5. A mobilitásban résztvevők számának növelése.
 6. Nemzetközi és digitális kompetencia fejlesztése.
 7. A tantervünk folyamatos minőségbiztosításának fenntartása nemzetközi példákon keresztül.
 8. Intézményi digitalizáció: Erasmus+ Without Papers.

Nemzetközi képzés

2011-ben a Szenátus, a Főiskola legfőbb döntéshozó szerve létrehozott egy új intézményt, az Európai Buddhista Képzési Központot (EBTC). A cél az volt, hogy az évek során felhalmozott tapasztalataink révén kiterjesszük a nemzetközi kapcsolatainkat, és hogy a jövőbeli nemzetközi kapcsolataink koordinálására egy jogszerű, intézményi és adminisztratív keretet hozzunk létre. Az EBTC a létrehozott intézményi keretein belül szeretné megtalálni és megerősíteni a kapcsolatokat a Tan Kapuja és más olyan főiskolák vagy egyetemek között, amelyek a három fő buddhista hagyományhoz tartoznak (Théraváda, Mahájána és Vadzsrajána), és akik részt kívánnak venni egy akkreditált nemzetközi buddhista gyakorlói program kialakításában és fejlesztésében. A thaiföldi Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetem (MCU) Főiskolánkat 2010-ben az egyetlen európai partnereként ismerte el. Az Oktatási Hivatal 2011-ben engedélyezte az MCU magyarországi működését, illetve 2011-től PhD, majd 2013-tól MA képzés elindítását. 2015-ben sikeresen akkreditáltuk a magyarországi székhelyen futó thaiföldi MA képzést. A megállapodás értelmében az MCU kihelyezett angol nyelvű MA képzését kínáljuk intézményünkben az egyetem thaiföldi professzorai, valamint saját tanáraink részvételével. A cél a buddhista szövegeket helyesen megértő, helyes életmódot folytató buddhista diplomások képzése, akik képesek a buddhizmus átadására, és buddhista kutatás folytatására. A végzettek az MCU akkreditált diplomáját vehetik át. Több oktatónk is részt vett, jelenleg is részt vesz, illetve tervezi a részvételt az MCU PhD képzésén. 2018-ban aláírásra került a „Magyarország és a Thaiföldi Királyság között a Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetemnek a Tan Kapuja Buddhista Főiskolával Együttműködésben való magyarországi működéséről szóló” kormányközi megállapodás is, amely ezt az intézményi partnerséget államközi szintre emelte.

Nemzetközi kapcsolatok

2007-ben A Tan Kapuja Buddhista Főiskola a Buddhista Egyetemek Nemzetközi Szervezetének (IABU) teljes jogú tagjává vált, annak egyetlen olyan európai felsőoktatási intézményeként, amelyik teljes akkreditációt és állami támogatást élvez. Főiskolánk egyedülálló elismertségnek örvend, etalonként tekintenek rá saját programjaik fejlesztése során. Az MCU/IBSC részéről megkeresés érkezett, hogy tervezett MA és PhD Mindfulness programjukat közösen alakítsuk ki és valósítsuk meg a Magyarország és a Thaiföldi Királyság között 2018 decemberében kötött megállapodás keretei között. Ebben a minőségében, a Főiskola részt vett számos nemzetközi konferencia szervezésében. A kutatások és tanulmányok területén együttműködést kezdeményezett a buddhista felsőoktatás több ázsiai intézményével. Ezen kívül természetesen szeretnénk megerősíteni az együttműködést azokkal a felsőoktatási intézményekkel is, amelyek vallástudományi témában indítanak kurzusokat vagy foglalkoznak buddhista tanulmányokkal. Főiskolánk oktatói delegációja minden évben részt vesz és előad az ENSZ égisze alatt szervezett legnagyobb buddhista ünnep (UN Day of Vesak) rendezvényén és nemzetközi konferenciáján valamelyik DK-Ázsiai országban (Thaiföld, Vietnam, Srí Lanka). 2019. májusban a Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetem (MCU) nemzetközi fakultása, az International Buddhist Studies College (IBSC) és a Magyar Mindfulness és Kontemplatív Egyesület (MMKE) mellett társzervezői voltunk a thaiföldi Vészákh-ünnep során rendezett „World Mindfulness Forum 2019” konferenciának. Az intézmény fenntartója, a Tan Kapuja Buddhista Egyház az alapításától kezdve szoros kapcsolatot ápol több ázsiai és európai buddhista közösséggel és intézménnyel, és számos buddhista iskola és irányzat tanítóit látja vendégül. Tagja az Európai Buddhista Szövetségnek (EBU). Elsősorban a szervezet tudományos igazgatóságában fejti ki munkásságát.

ENGLISH

The Dharma Gate Buddhist College (DGBC) is in a unique position in the European higher education environment. It is the only accredited Buddhist higher education institution not only in Hungary, but throughout Europe. For this reason, our system of international relations can and should be developed on many points. At DGBC, international processes are centrally organized and documented in a development plan. Our plans are constantly reviewed along our aims. By building international relationships, we can exchange ideas, knowledge and experiences. It is essential to create an educational and research environment where this exchange can take place. International contacts can be established online or through mobility programs and agreements that include studies, research and collaborations. DGBC wishes to be an international institution where education and research are characterized by diversity; which opens horizons and helps intercultural thinking. DGBC welcomes students who are interested in any lineages of Buddhism or who want to gain in-depth knowledge of the history, culture, approaches, and applications of Buddhism. We believe that each student who comes to our institution adds something to the community, adds colour to the palette, carries new approaches. Furthermore, DGBC supports and assists its students to travel to foreign countries where they can experience Buddhism as a religion in an original setting or where they can study Buddhist and comparative religious studies. Visiting students have the opportunity to become acquainted with a true Buddhist community. In addition, they can deepen their knowledge about Buddhism and its Hungarian-European application and culture. Students, besides college courses, can also participate in meditations and retreats. DGBC’s renewed curriculum, effective from 2020, offers high-quality cultural history, philosophy, language and practical courses at both BA and MA levels. We are constantly expanding our range of English language courses with the help of renowned international guest lecturers and monk teachers. Based on our 30 years of Hungarian-language teaching experience in Hungary, an English-language training is also being developed, which the Hungarian Accreditation Committee also recommended to establish when DGBC was accredited in 2020. DGBC supports the continuous development of established research networks and encourages teachers and researchers to have a positive attitude towards internationalization. DGBC will continue to work for the mobility of students, faculty and administrative staff, thereby contributing to a higher level of understanding of international processes to become more internationally recognized. DGBC also develops conditions to promote the acceptance of students, faculty and administrative staff from Hungary or international institutions. During the first 30 years Dharma Gate Buddhist College has established itself as a popular Buddhist meeting point for students, teachers and researchers, with international experience and recognition. DGBC seeks to embrace an intercultural approach in all its activities and respects people from different cultures and backgrounds. Internationalization will determine our actions in the near future, which will become a natural part of teaching and research at DGBC.

Our main goals:

 1. Embedding Hungarian Buddhism into the international professional and scientific community, focusing on the European and South-East Asian areas.
 2. Getting to know the latest results of Buddhist research and contributing to the international Buddhist scientific discourse.
 3. Starting an international BA and MA program in English from 2022.
 4. Cooperation with international Buddhist research organizations, knowledge-transfer.
 5. Increasing the number of participants in Erasmus mobilities.
 6. Development of international and digital competences.
 7. Maintaining the quality assurance of our curriculum by international examples.
 8. Institutional digitization: Erasmus + Without Papers.

International training

In 2011 the Senate, DGBC’s main decision-making body, established a new institution, the European Buddhist Training Center (EBTC). The aim was to expand our international relations through our experience over the years and to create a legal, institutional and administrative framework to coordinate our future international relations. Within the established institutional framework, the EBTC would like to find and strengthen links between DGBC and other colleges or universities belonging to the three main Buddhist traditions (Theravada, Mahayana and Vajrayana) and wishing to participate in the design and development of an accredited international Buddhist practice program. In 2010, the Thai Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU) recognized our institution as its only European partner. In 2011, the Education Office approved the operation of the MCU in Hungary. In 2015, we successfully accredited the Thai MA programme running in Hungary. Under the agreement, we offer MA programme of MCU in English at our institution with the participation of Thai professors from the university as well as our own teachers. The goal is to train Buddhist graduates with a correct understanding of Buddhist texts and a proper lifestyle who can impart Buddhism and conducting Buddhist research. Graduates receive an accredited degree issued by MCU. Several of our lecturers have participated, are currently participating in and are planning to participate in the PhD programme of MCU. In 2018, an intergovernmental agreement was signed between ’Hungary and the Kingdom of Thailand on the operation of Mahachulalongkornrajavidyalaya University in cooperation with the Dharma Gate Buddhist College in Hungary’, which raised our institutional partnership to interstate level.

International relations

In 2007, DGBC became a full member of the International Organization of Buddhist Universities (IABU), as the only European higher education institution to receive full accreditation and state support. DGBC enjoys a unique recognition and is considered as a benchmark in the development of running programs. A request was received from the MCU/IBSC to jointly develop and implement their planned MA and PhD Mindfulness program within the framework of the intergovernmental agreement. In this capacity, the College has participated in the organization of a number of international conferences. In the field of research and studies, DGBC has initiated collaborations with several Asian institutions of Buddhist higher education. In addition, of course, we would like to foster cooperation with higher education institutions that offer courses in the subject of religious studies or engage in Buddhist studies. Every year a delegation of our college participates and gives a speech at the event of the largest Buddhist celebration (UN Day of Vesak), which is also an international conference. It is organized by the support of United Nations in one of the South Asian countries (Thailand, Vietnam, Sri Lanka). In May 2019, besides the international faculty of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, the International Buddhist Studies College (IBSC) and the Hungarian Mindfulness and Contemplative Association (HMCA), DGBC was a co-organizer of ’World Mindfulness Conference Forum 2019’, organized during the Thai Vesak-event. Dharma Gate Buddhist Church has close relations with several Buddhist communities and institutions in Asia and Europe since its foundation, and hosts teachers from a number of Buddhist schools and lineages. Dharma Gate Buddhist Church is a member of the European Buddhist Association (EBU) and works primarily in the scientific directorate of the organization.
Megszakítás