Filozófiai diszciplínák 1. (Esztétika)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Filozófiai diszciplínák 1. (Esztétika)
Tárgykód: 
A-E-F201
Tárgy típusa: 
Vallástörténeti
Kreditérték: 
3
Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 
 1. W. Tatarkiewicz: Az esztétika alapfogalmai: Bevezetés, 1. és 4. fej. (Kossuth, Budapest, 2006, 9-44. o., 95-115. o.)
 2. Almási M.: Anti-esztétika (T-Twins, Budapest, 1992.)
Ajánlott irodalom: 
 1. Platón: Állam 376e-403c, 595a-608b (in: Összes művei II. 128-193. o. ill. 649-685. o.)
 2. Arisztotelész: Poétika (PannonKlett, Budapest, 1997.)
 3. Az égi és a földi szépről (Gondolat, Budapest, 1988.)
 4. A. G. Baumgarten: Esztétika (Atlantisz, Budapest, 1999.)
 5. J-J. Rousseau: Értekezés a tudományokról és művészetekről (in: Értekezések és filozófiai levelek Magyar Helikon, Budapest, 1978, 5-38. o.)
 6. D. Hume: A jó ízlésről (in: Összes esszéi I., Atlantisz, Budapest, 1992, 222-244. o.)
 7. G. E. Lessing: Laokoón (in: Válogatott esztétikai írásai, Gondolat, Budapest, 1982.)
 8. I. Kant: Az ítélőerő kritikája (Osiris/Gond-Cura Alapítvány, Budapest, 2003.)
 9. F. Schiller: Művészet- és történelemfilozófiai írások (Atlantisz, Budapest, 2005.)
 10. A. W. és F. Schlegel: Válogatott esztétikai írások (Gondolat, Budapest, 1980.)
 11. F. W. J. Schelling: A művészet filozófiája (Akadémiai, Budapest, 1991.)
 12. G. W. F. Hegel: Előadások a művészet filozófiájáról (Atlantisz, Budapest, 2004.)
 13. S. Kierkegaard: Vagy-vagy (Gondolat, Budapest, 1978.)
 14. L. Tolsztoj: Mi a művészet? (in: Összes művei IX., Magyar Helikon, Budapest, 1967.)
 15. M. Heidegger: A műalkotás eredete (Európa, Budapest, 1988.)
 16. J-P. Sartre: Mi az irodalom? (Gondolat, Budapest, 1969, 27-53. o.)
 17. M. Bahtyin: Dosztojevszkij poétikájának problémái (Osiris, Budapest, 2001.)
 18. R. Ingarden: Az irodalmi műalkotás (Gondolat, Budapest, 1977.)
 19. N. Frye: Kettős tükör (Európa, Budapest, 1996.)
 20. P. Ricoeur: Válogatott irodalomelméleti tanulmányok (Osiris, Budapest, 1999.)
 21. A. C. Danto: Hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet? (Atlantisz, Budapest, 1997.)
 22. Az esztétika vége ... (Ikon, Budapest, 1995.)
 23. R. Shusterman: Pragmatista esztétika (Kalligram, Pozsony-Budapest, 2003.)
 24. Zoltai D.: Az esztétika rövid története (Helikon, Budapest, 1997.)
 25. U. Eco: Művészet és szépség a középkori esztétikában (Európa, Budapest, 2007.)
 26. - J. Maquet: Az esztétikai tapasztalat (Csokonai Kiadó, 2003.)